PRAWA UCZNIÓW.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w szczególności do:
 1. znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 2. ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy,
 3. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
 4. uzyskania pomocy w nauce poprzez uzyskanie informacji od nauczyciela, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 5. uzyskania wskazówek do samodzielnego planowania dalszego rozwoju.
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez ochronę i poszanowanie jego godności,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej (zgodnie z regulaminem Szkoły dotyczącym przyznawania pomocy materialnej dla uczniów),
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych,
 • rozwijania talentów, zdolności i zainteresowań,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
 • korzystania z księgozbioru biblioteki,
 • wpływania na życie Szkoły, poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoły,
 • ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 • wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi,
 • przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom i Dyrektorowi swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy,
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
 • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły bez uwłaczania niczyjej godności osobistej,
 • do inicjatywy społecznej i obywatelskiej,
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,
 • do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,
 • do jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
 • do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; klasówki, sprawdziany i dyktanda winny być podane w ciągu dwóch tygodni; w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nie wolno przeprowadzać klasówek i sprawdzianów, uczeń musi znać oceny półroczne i końcowe tydzień przed ich wystawieniem,
 • pisemnego odwołania się do Dyrektora szkoły jeżeli uważa, że wystawiona ocena okresowa lub końcowa z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z obowiązującą ,,Procedurą odwoływania się od ocen śródrocznych/ końcowo rocznych”,
 • do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności, a także do pomocy ze strony kolegów w tym zakresie,
 • uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz konkursach, turniejach i olimpiadach,
 • wszyscy uczniowie mają prawo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 •  

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

 

Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad Statutu Szkoły, w którym określa się prawa i obowiązki ucznia.

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 • uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 1. uczeń przedstawia usprawiedliwienie w formie pisemnejz podpisem rodzicalub w formie elektronicznej w dzienniku LIBRUS;
 2. usprawiedliwienie musi złożyć do 7 dni od przyjścia do szkoły po nieobecności;
 3. w przypadku niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki- nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu jednego miesiąca na co najmniej 50%, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w Szkole;
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek wSzkole;
 • wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę;
 • rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności;
 • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych;
 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
 • dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetów;
 • godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 • dbania o piękno mowy ojczystej;
 • właściwego zachowania i okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom;
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;
 • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
 • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;
 • poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
 • zachowania tajemnicy korespondencji i spraw osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
 • dbania o schludny wygląd bez makijażu, farbowanych włosów, dredów, widocznych tatuaży oraz noszenia odpowiedniego stroju. Strój nie może być wyzywający, bez ozdób typu: długie, wystające kolczyki ( kolczyki krótkie dozwolone są tylko w uszach), wisiory, korale, powinien być zakryty dekolt i brzuch. W czasie uroczystości szkolnych wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula noszona do granatowych lub czarnych spódnic (spodni), które mogą być uszyte z wybranego materiału albo dżinsu w/w kolorach;
 • respektowania zasad zachowania się po dzwonku na lekcje zgodnie z opracowaną procedurą, obowiązującą na terenie Szkoły;

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • traktowania nauczycieli, pracowników szkoły, swoich dzieci, pozostałych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów z kulturą i poszanowaniem godności,
 • dbania o zdrowy i harmonijny rozwój swego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej,
 • dbania o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • wspierania dziecka i zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
 • zaopatrzenia dziecka w przybory szkolne i niezbędne materiały,
 • zapoznania się z dokumentacją szkoły w tym ze statutem, WSO, programem wychowawczo – profilaktycznym, wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego, regulaminami oraz pozostałymi dokumentami szkolnymi,
 • systematycznego kontrolowania wpisów do dziennika elektronicznego,
 • systematycznego kontrolowania zeszytów przedmiotowych oraz potwierdzania tej kontroli własnym podpisem,
 • sprawdzenia, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,
 • zasięgania informacji o ocenach dziecka, co najmniej 1 raz na 2 miesiące,
 • usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka – prosi się, aby rodzice w formie elektronicznej lub papierowej.
 • usprawiedliwienie należy złożyć do 7 dni od przyjścia dziecka do szkoły po trwającej nieobecności;
 • przedstawiania w formie papierowej informacji o ewentualnych zwolnieniach z jednej lub kilku lekcji w określonym dniu,
 • każdą nieobecność dziecka, rodzic powinien zgłosić do wychowawcy najpóźniej do 3 dni.
 • przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
 • udania się z dzieckiem do specjalisty zgodnie z sugestiami nauczyciela, pedagoga i higienistki szkolnej,
 • wypełniania zadań opiekuńczo – wychowawczych zaleconych indywidualnie dla dziecka przez pedagogicznych pracowników szkoły oraz poradnie, laboratoria itp.
 • współpracy ze szkołą w zakresie prowadzenia działań wychowawczych, profilaktycznych,
 • wspierania wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służenia wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • przebywania razem z dzieckiem na zajęciach dydaktycznych (lekcje, zajęcia dodatkowe), jeśli takie jest zalecenie dyrektora szkoły. Zalecenie to może wynikać z zachowania ucznia, który swoim postępowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w sferze fizycznej i emocjonalnej innych uczniów, a inne stosowane uprzednio zabiegi wychowawcze nie przyniosły oczekiwanych pozytywnych rezultatów,
 • rodzice/prawni opiekunowie uczniów z oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania oraz stwarzających problemy wychowawcze zobowiązani są do uczestnictwa we wskazanych przez radę pedagogiczną szkoleniach (zajęciach, warsztatach) podnoszących umiejętności wychowawcze,
 • aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

2.Rodzic/prawny opiekun ma prawo do:

 • wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,
 • uzyskania pełnej i rzetelnej informacji o postępach swojego dziecka w czasie rozmów indywidualnych i na zebraniach szkolnych,
 • fachowej rady i pomocy w zakresie indywidualnych potrzeb dydaktycznych danego ucznia oraz informacji wynikających z obserwacji dziecka pod względem psychicznym i fizycznym,
 • zapoznania się z pracami klasowymi swojego dziecka,
 • bieżącej informacji o postępach swojego dziecka podczas konsultacji indywidualnych z nauczycielami uczącymi i z wychowawcą klasy,
 • uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w celu niwelowania problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 • uczestniczenia w zatwierdzonych przez radę pedagogiczną szkoleniach (zajęciach, warsztatach) podnoszących umiejętności wychowawcze,
 • wnoszenia uwag i skarg dotyczących funkcjonowania szkoły zgodnie z drogą służbową i obowiązującą procedurą

 

 

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA UCZNIOM ORAZ TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY.

 

 1. Nagrody:
 • Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
 1. świadectwo z wyróżnieniem – jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 2. nagrodę książkową,
 3. dyplom,
 4. list pochwalny,
 5. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów,
 6. nagrodę rzeczową.
 7. nadanie honorowego tytułu „Godny Patrona Szkoły”  w Szkole Podstawowej
 8. Stypendium, przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Nagroda może być przyznana na wniosek nauczyciela, organów Szkoły,
 • Fakt udzielenia odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji wychowawcy klasy- teczka wychowawcy klasy, zeszyt osiągnięć ucznia, kserokopie dyplomów,
 • Uczeń Szkoły Podstawowej nr 36 może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. rzetelną naukę i pracę na zajęciach szkolnych;
 2. wzorowąpostawę, kulturę osobistą, udział w pracachspołecznych i akcjach charytatywnych;
 3. wybitne osiągnięcia (zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnień na szczeblu miejskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim) sportowe lub artystyczne, w konkursach i zawodach, a także w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
 • Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców,
 • Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców.

 

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY.

 

 1. Kary stosowane wobec uczniów opierają się na zasadzie nienaruszalności, nietykalności i poszanowaniu godności osobistej ucznia i mogą być udzielane w następującej formie:
  1. upomnieniem ustnym i pisemnym wychowawcy,
  2. upomnieniem lub naganą ustną i pisemną dyrektora,
  3. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach sportowych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  4. czasowe zawieszenie przywilejów ucznia,
  5. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
  6. na winnych zniszczenia mienia szkolnego spoczywa obowiązek naprawienia szkody lub poniesienia kosztów naprawy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 • Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby ( nie dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń  uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu szkolnego, rady pedagogicznej, rady rodziców lub organizacji 
 • Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły.
 • Opinia dyrektora o karze jest ostateczna.
 • W przypadku skandalicznego łamania obowiązków ucznia Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do rozpoczęcia procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 • przeniesienie ucznia do innej szkołyna wniosek Dyrektora Zespołu za zgodą Kuratora Oświaty, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących regulaminów, a w szczególności:
 1. świadomego naruszenia godności osobistej, nietykalności cielesnej;
 2. własności osobistej innych osób,
 3. stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej stanowiącej zagrożenie życia, zdrowia
 4. poczucia bezpieczeństwa innych osób, gdy postawa ucznia nie rokuje poprawy,
 • demoralizującego i gorszącego innych uczniów zachowania (uleganie nałogom, zachowania naruszające normy prawne, konflikty z prawem, gdy mimo zastosowanych wszelkich środków wychowawczych u ucznia nie nastąpiła poprawa zachowania i postępowania),
 • Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
 1. Uczeń jest karany za:
  • dewastowanie pomieszczeń, sprzętów szkolnych oraz własności innych osób z których korzysta uczeń (np. szkolny gimbus),
  • palenie tytoniu, przynoszenie, rozpowszechnianie lub używanie środków odurzających;
  • bójki;
  • lekceważące lub aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub pracowników obsługi, utrudnianie  prowadzenia lekcji;
  • zachowania agresywne, znęcanie siępsychiczne i fizyczne nad innymi uczniami (w tym zjawisko „fali”), groźby i wymuszania;
  • kradzieże, kłamstwa i używanie wulgaryzmów;
  • wagary, wychodzenie z lekcji lub ze szkoły bez pozwolenia nauczyciela;
  • fałszowanie dokumentów i podpisów,
  • przebywanie podczas przerw i lekcji bez opieki nauczyciela w miejscach niedozwolonych, tj. obiekt sportowo-rekreacyjny, szatnie, toalety.

 

PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY ORAZ W KTÓRYCH DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ MOŻE WYSTĄPIĆ DO KURATORA OŚWIATY Z WNIOSKIEM O PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY;

 

 1. Dyrektor na mocy uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły w przypadku, gdy ten ukończy osiemnasty rok życia i nie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Śląski Kurator Oświaty.
 2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
 • świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
 • rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 • świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
 • dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 • kradzież;
 • wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 • wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 • czyny nieobyczajne;
 • stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 • notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 • zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
 • fałszowanie dokumentów szkolnych;
 • popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 1. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KARNEGO PRZENIESIENIA DO INNEJ SZKOŁY:

 1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
 2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje    posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
 3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej itp.
 5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
 7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Śląskiego Kuratora Oświaty.
 9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
 10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji

KSZTAŁCENIE SPECJALNE W SZKOLE.

 1. W szkole realizowane jest kształcenie specjalne uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Względem wyżej wymienionych uczniów szkoła zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu:
  1. warunki do nauki,
  2. sprzęt specjalistyczny
  3. środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne uczniów;
  4. zajęcia specjalistyczne,
  5. zajęcia odpowiednie ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.
 1. Szkoła zapewnia integrację uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie ze środowiskiem rówieśniczym i przygotowuje do samodzielności w życiu dorosłym.
 • Dla uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie tworzone są indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.
 • W w/w programach określony jest zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a zwłaszcza zastosowanie odpowiednich metod i form pracy.
 • Programy zawierają zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 • W programach znajdują się:
  1. informacje o formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  2. informacje o działaniach wspierających rodziców;
  3. informacje o zajęciach rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych;
  4. informacje o zakresie współpracy nauczycieli i specjalistów,
  5. informacje o zajęciach edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

5) W przypadku uczniów niepełnosprawnych IPET zawiera rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności.

 1. Program opracowuje zespół złożony z nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.
 • Przed opracowaniem programu zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 • Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, ale nie dłuższy niż etap edukacyjny.
 • Program zostaje opracowany do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna kształcenie albo 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Pracę zespołu koordynuje wychowawca, nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 • Spotkania zespołu odbywają się na miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
  1. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
 • Na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,
 • Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 • Zespół, co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu (okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami)
 • Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Mogą zawierać zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela. Uwzględniają przyczyny niepowodzeń szkolnych, trudności w funkcjonowaniu ucznia, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkolnym.
 • Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zespołu, opracowywaniu lub modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.
 • Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 • Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen i program.
  1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, specjaliści, asystenci nauczyciela lub wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.
 • W/w nauczyciele, specjaliści asystenci i pomoc nauczyciela mogą być zatrudniani, za zgodą organu prowadzącego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na inne niepełnosprawności niż autyzm, w tym zespól Aspergera i niepełnosprawności sprzężone oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.
 • W/w nauczyciele prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. Ponadto prowadzą z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą. Uczestniczą, na miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy.
  1. Dyrektor Szkoły, uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne, zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane przez w/w nauczycieli.
 • Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 • Dyrektor Szkoły powierza prowadzenie zajęć odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych nauczycielom bądź specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 1. W szkole realizowane jest nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Indywidualne nauczanie organizowane jest na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 3. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu.
 4. Dyrektor Szkoły ustala z organem prowadzącym szkołę zakres i czas zajęć w ramach indywidualnego nauczania.
 5. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 6. Zajęcia nauczania indywidualnego prowadzone są przez nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym, że prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego w klasach I- III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie w/w zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. Zajęcia nauczania indywidualnego są prowadzone w miejscu pobytu ucznia.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. W celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowego ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia w życiu szkolnym.
 • Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
 • Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
 • Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z doradztwa zawodowego lub formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
  1. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 
  2. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i organ prowadzący szkołę.

 

  WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

 1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz użytkowania telefonów komórkowych.
 2. W przypadku niedostosowania się do powyższego przepisu telefon będzie przekazany do sekretariatu szkoły, skąd odbierze go rodzic.
 1. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły;

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI.

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany
 • Wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
 • Przestrzegać regulaminu pracy;
 • Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego;
 • Sumiennie wykonywać zadania nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy;
 • Aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Rady Pedagogicznej;
 • Przygotowywać, organizować i prowadzić spotkania z rodzicami uczniów;
 • Uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
 • Uczestniczyć w dyżurach, określonych w planie dyżurów;
 • Realizować doraźne zastępstwa, zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora;
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi i uczniami, a w szczególności:
 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka i ucznia, proces jego uczenia się oraz życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 4. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w klasie oraz między wychowankami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • W celu realizacji zadań wychowawca:
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. na początku roku szkolnego zaznajamia uczniów ze Statutem Szkoły , WSO (w tym wymaganiami edukacyjnymi na poszczególnych szczeblach nauczania), Programem wychowawczym, Szkolnym programem profilaktyki, informuje o zasadach bezpieczeństwa i regulaminach obowiązujących w Szkole. Rodzice uczniów z powyższymi dokumentami i regulaminami są zaznajomieni na spotkaniu z wychowawcą w miesiącu wrześniu;
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami oraz uczniami wybitnie zdolnymi;
 4. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania;
 5. informuje rodziców (prawnych opiekunów ) o postępach i trudnościach ucznia na comiesięcznych konsultacjach;
 6. współdziała z różnymi instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 7. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia - dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, protokoły z zebrań wraz z listami obecności, pisemne usprawiedliwienia nieobecności, pisemne zgłoszenia od nauczycieli dotyczące przewidywanych ocen niedostatecznych i nieklasyfikowania, orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wszelkie oświadczenia niezbędne do prawidłowego organizowania procesu kształcenia zgodnie prawem oświatowym (np. zgody rodziców dziecka na uczestnictwo w zajęciach religii/etyki czy wychowania do życia w rodzinie);
 8. systematycznie sprawdzać i wyjaśniać przyczyny nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych;
 9. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach;
 10. cykl zachowania śródrocznych/ końcoworocznych w obecności całej klasy,
 11. o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym lub nieklasyfikowaniu, wychowawca klasy obowiązkowo informuje w formie pisemnej ucznia i jego rodziców (za potwierdzeniem), w terminie zgodnym z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
 • Uprawnienia wychowawcy:
 1. Współdecyduje z Samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub kształcenia;
 2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji Szkoły i innych instytucji wspomagających Szkołę,
 3. Ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków;
 4. Ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców system nagradzania i motywowania wychowanków;
 • Wychowawca odpowiada:
 1. Służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;
 2. Za integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców wokół programu wychowawczego i profilaktycznego klasy i Szkoły;
 3. Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
 4. Za prawidłowość sporządzania dokumentacji klasy;
 5. Za prowadzenie dziennika w klasach;
 6. Za przygotowanie arkuszy ocen;
 • Wychowawcy podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej, wizualnej, słownej dotyczącej zbiorów i pracy biblioteki;
 • Organizacja pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacja pracy; z uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne;
 • Udział nauczycieli bibliotekarzy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły;
 • Współrealizacja wybranych elementów edukacji czytelniczej i medialnej;
 • Rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia;
 • Wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • Systematyczna analiza ofert księgarń internetowych, wydawnictw, antykwariatów;
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczenia indywidualne i na lekcje przedmiotowe;
 • Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, źródłowych;
 • Poradnictwo w doborze literatury;
 • Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury;
 • Dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku lokalnym;
 • Realizowanie dodatkowej godziny pracy w tygodniu zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;
 1. Zadania pedagoga szkolnego
 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.Pedagog, między innymi:
 1. prowadzi obserwację uczniów, indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami,
  ich rodzicami;
 2. konsultuje indywidualne przypadki w zakresie diagnozy z innymi specjalistami,
  w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych;
 3. postuluje kierowanie  uczniów przejawiających trudności dydaktyczne lub wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (współpraca z wychowawcą w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami).
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. W tym celu pedagog:
 1. prowadzi obserwację i rozmowy, szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 2. współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
  1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Pedagog:
 3. postuluje objęcie ucznia pomocą w formie odpowiedniej do potrzeb dziecka;,
 4. prowadzi rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi w nauce i trudności wychowawcze, projektuje i monitoruje działania interwencyjne podejmowane
  w stosunku do uczniów;
 5. prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli;
 6. prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami;
  1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
   i młodzieży:
 7. prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
 8. opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich;
 9. postulowanie udzielenia wsparcia rodzinom uczniów, opiniowanie i współpraca
  z instytucjami udzielającymi dzieciom pomocy (z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi);
 10. diagnoza przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych, opiniowanie spraw uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego, bądź realizujących go niesystematycznie, a także uczniów przejawiających zachowania nieakceptowane społecznie, niezgodne z prawem i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich, współpraca z policją i kuratorami.
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów, w tym:
 1. prowadzenie rozmów z uczniami, w celu umożliwienia im zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
 2. pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 3. prowadzenie (organizowanie) zajęć z uczniami kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów - w miarę zauważanych
  i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;
 4. planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 5. pomoc w organizowaniu zajęć adaptacyjno-integracyjnych;
 6. konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym:
  z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych:
 1. podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;
 2. udzielanie uczniom porad dotyczących poprawnych relacji z rówieśnikami i pomocy
  w radzeniu sobie z trudnościami, w tym z presją rówieśniczą;
 3. porady dla rodziców i uczniów związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych; pomoc w wyjaśnianiu przyczyn pojawiających się problemów;
 4. poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców wobec dzieci;
 5. udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka. partnera;
 6. działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (praca w ramach Grup Roboczych powoływanych przezMiejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie, w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta);
 7. udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach funkcjonujących na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
  1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów; wspieranie w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 2. współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
 4. wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 5. udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności wychowawcze;
 6. wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych
  z czynnikami środowiskowymi), wpływających na funkcjonowanie ucznia;
 1. Podejmowanie działań na rzecz pomocy materialnej dla uczniów oraz inne zadania pedagoga:
 1. współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS, instytucje samorządowe, i inne);
 2. udzielanie rodzicom informacji o zasadach i formach uzyskiwania zasiłku, stypendium, obiadów, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego;
 3. pomoc rodzicom w przygotowaniu odpowiednich wniosków; wstępna weryfikacja dokumentów (wypełnione wnioski, zaświadczenia, faktury);
 4. opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej;
 5. współpraca z dyrekcją i nauczycielami w zakresie tworzenia (modyfikowania)
  i programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły.
 1. Zadania nauczyciela specjalisty (nauczyciela wspomagającego):
 1. podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej;
 2. kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, słabszych;
 3. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 4. współpraca w ramach zespołu nauczycieli pracujących z uczniem w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dostosowanych do potrzeb uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego; 
 5. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określone w programie;
 6. uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;
 7. współpraca z nauczycielem prowadzącym i z szkolnymi  specjalistami;
 8. współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka i pedagogizacja rodziców;
 9. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo - profilaktycznego, o którym mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, z udziałem rodziców/opiekunów i nauczycieli;
 10. w zakresie wykonywanych zadań nauczyciel specjalista współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi.
 1. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
 1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły.
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 3. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 4. koordynowania działań w szkole;
 5. zwiększenia skuteczności działania;
 6. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 7. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 8. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 9. doskonalenia współpracy zespołowej;
 10. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 11. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
 12. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
 13. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 14. Zespołyfunkcjonują od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 15. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 16. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych, opracowuje się plan pracy i terminarz spotkań.
 17. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
 18. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 19. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.
 20. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor szkoły.
 21. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.
 22. .W szkole powołuje się następujące zespoły:
 • Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej;
 • Zespół Nauczycieli Języków Obcych;
 • Zespół Nauczycieli Humanistów;
 • Zespół Nauczycieli przedmiotów artystycznych;
 • Zespół Nauczycieli Matematyki, Informatyki i Techniki;
 • Zespół Nauczycieli Przyrody;
 • Zespół Nauczycieli ds. Sportu i Rekreacji;

 

ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWAUCZNIOM W CZASIE ZAJĘĆ  ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ.

 

 1. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
 • Sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);
 • W trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 • W trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego regulaminu iharmonogramu;
 • Zapoznał się i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • Wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych;
 1. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo na terenie wokół szkoły i placówki;
 2. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty;
 3. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. Plany ewakuacji są umieszczone w widocznych miejscach a drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały;
 5. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków, omawia z pracownikami
  ich przyczyny oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im;

 SPOSÓB I FORMY WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ DOSTOSOWANE DO WIEKU I POTRZEB UCZNIÓW ORAZ WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH.

 

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.Szkoła zapewnia ponadto dzieciom i uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 • Systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 • Systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
 • Uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
 • Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 • Reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 • Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 • Niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
 • W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 1. Szkoła jest obiektem monitorowanym całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz),
 2. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską,
 3. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich,
 5. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami przebywającymi w Szkolei podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych określają obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, a w szczególności:
 • Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci i uczniów odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, a także sprawujący opiekę;
 • W pracowniach o zwiększonym ryzyku (fizyka, chemia, zajęcia techniczne, informatyka) każdy prowadzący zajęcia musi dbać o:
 1. Wyłączenie napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich w pracowniach informatycznych;
 2. Kontrolowanie czy gaśnica znajduje się na właściwym miejscu;
 3. Uniemożliwienie uczniom dostępu do substancji toksycznych;
 4. Opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, regulamin jest wywieszony w pracowni w widocznym miejscu;
 • W sali gimnastycznej i na boiskach należy każdorazowo sprawdzić sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o sprawną organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;
 • W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciel dyżurujący musi zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom, dyżur musi być pełniony aktywnie;
 • W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur jest pełniony przez innego, wyznaczonego nauczyciela zastępującego;
 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
 • Nauczyciel lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas trwania wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie zgodnie z zasadami ujętymi w odrębnych przepisach;
 • Nauczyciel pełni dyżur na zasadach organizacyjno – porządkowych ustalonych przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną zgodnie z zasadami BHP;
 • Wychowawcy klas I Szkoły Podstawowej mają obowiązek zapoznania uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami dotyczącymi ucznia;
 • Szkoła wyposaża szkolne komputery w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów, odpowiednie zabezpieczenia są wprowadzane i aktualizowane przez nauczyciela informatyki;
 • Szkoła przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci;
 • Szkoła upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sytuacji nadzwyczajnych;

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA     WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
 • informowanie uczniów o poziomie osiągnięć edukacyjnych i ich zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce
  i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 • ustalanie kryteriów zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Postanowienia ogólne

 1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry
 2. I – szy semestr kończy się w trzeci piątek po pierwszym poniedziałku stycznia w latach gdy ferie zimowe rozpoczynają się w ostatnim tygodniu stycznia lub w lutym i w drugi lub trzeci piątek gdy ferie rozpoczynają się w połowie stycznia.
 3. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala się na styczeń, końcoworocznej - na czerwiec,
 4. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega monitorowaniu i semestralnym  modyfikacjom
 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia;

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 • zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
 • ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców

          (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

Kryteria oceniania zachowania uczniów i sposobu ustalania śródrocznej
i rocznej oceny z zachowania

TRYB OCENIANIA ZACHOWANIA

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie zachowania następuje dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
 1. na końcu pierwszego semestru – obejmuje zachowanie w tym semestrze,
 2. na końcu roku szkolnego – obejmuje zachowanie w całym roku szkolnym z uwzględnieniem postępów.
 1. Oceny dokonuje wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami i zespołem uczniowskim.

SKALA OCEN ZACHOWANIA

 

 1. W ocenie zachowania stosuje się skalę ocen:
  • wzorowe
  • bardzo dobre
  • dobre
  • poprawne
  • nieodpowiednie
  • naganne
 2. Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić w szczególności:
 3. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 4. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 5. Na początku semestru uczeń otrzymuje 100 kredytu, którą to ilość może zmniejszyć lub powiększyć, uzyskując odpowiednio punkty dodatnie i ujemne.
 6. Zachowanie poprawne jest oceną wyjściową.
 7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

Tryb ustalania oceny z zachowania

 1. Ocena z zachowania ucznia jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, jego frekwencji, kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób oraz zaangażowania w życie wspólnoty szkolnej, a także jego postawie wobec negatywnych zachowań i nałogów.
 2. Ocena z zachowania jest wynikiem systematycznego cząstkowego oceniania zachowania ucznia w systemie punktowym w ciągu całego semestru i roku szkolnego. Punkty przyznawane za poszczególne elementy postawy uczniowskiej w sposób jawny mają na celu zarówno bieżącą kontrolę postawy ucznia, jak i obiektywne i sprawiedliwe ustalenie oceny końcowej.
 3. Ocenę ustala wychowawca klasy na podstawie Regulaminu wystawiania ocen z zachowania po wcześniejszym zasięgnięciu opinii nauczycieli
  i innych osób w środowisku szkolnym. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 4. Wychowawca zobowiązany jest poinformować ucznia o liczbie punktów
  i proponowanej ocenie.
 5. Każdy wychowawca zobowiązany jest do założenia zeszytu i dołączenia do niego punktacji.
 6. Klasowy zeszyt wychowawczy znajduje się w dzienniku lekcyjnym.
 7. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów nauczyciele
  i pracownicy Szkoły zobowiązani są odnotować w klasowym zeszycie wychowawczym lub zgłosić osobiście wychowawcy. Dopuszcza się pełną formę zapisu uwagi lub wersję skróconą, tj. numer, pod którym dane zachowanie umieszczone jest w tabeli.
 8. Zapisy muszą być numerowane i datowane.
 9. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.
 10. Uczeń ma prawo do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie
  w obecności nauczyciela.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia wpisu dokonanego przez innego nauczyciela.
 12. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, otrzymuje naganną ocenę z zachowania bez prawa odwołania.
 13. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli uczestniczył w ucieczkach z pojedynczych lekcji oraz w ucieczkach zbiorowych z zajęć szkolnych.
 14. W przypadkach popadania w konflikt z prawem( interwencja policji, straży miejskiej itp.) uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę uzyskanych punktów.
 15. W szczególnych przypadkach nie przewidzianych niniejszym regulaminem Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia
  w głosowaniu jawnym.
 16. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
  z zastrzeżeniem ustępu 18 i 19.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 
 4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,  któremu po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
 6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie  uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Szczegółowy regulamin punktowy

Zachowanie wyjściowe: POPRAWNE

Uczeń otrzymuje kredyt  100  pkt.

 

 1. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za:
 1. udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych wojewódzkich i ogólnopolskich

-          I etap

-          II etap

-          III etap

10 pkt

20 pkt.

40 pkt.

 1. udział w innych konkursach:

-            wewnątrzszkolnych 

-            pozaszkolnych

  5 pkt. za każdy+ punkty za miejsca: I – 15pkt, II-10 pkt, III- 5 pkt

10 pkt. za każdy + punkty za miejsca :

I – 20 pkt, II- 15 pkt, III – 10 pkt.

 1. udział w zawodach sportowych:

-          wewnątrzszkolnych

-          międzyszkolnych, miejskich, rejonowych

   5 pkt. za każdy

10 pkt. za każdy

 indywidualne – I - 20 pkt

                          II -15 pkt

                          III – 10 pkt

Zespołowe  - analogicznie- 15, 10 i 5 pkt.

 1. organizowanie uroczystości szkolnych

(apele, akademie, zajęcia pozalekcyjne, SKS, chór, itp.)

2 - 10 pkt. za każde

 1. praca na rzecz szkoły :

a)    zbiórki surowców wtórnych (za każdy rodzaj)

b)    dodatkowe prace zlecone  przez nauczyciela,

c)    prace  wynikające z potrzeb szkoły

d)   praca na rzecz biblioteki lub świetlicy,

e)    przekazywanie książek lub podręczników do biblioteki.

10 pkt. jednorazowo

 5  pkt jednorazowo         

do 10 pkt

do 10 pkt

do 10 pkt

 1. efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim, klubach, organizacjach szkolnych

15  pkt.

 1. efektywna praca na rzecz klasy:

              samorząd, imprezy klasowe

              gazetka, kwiaty , porządki

10 pkt.

 5 pkt.

 1. udokumentowana pomoc koleżeńska,

okazjonalna 2 pkt

systematyczna 10 pkt.

 1. wysoka frekwencja:

-          90 - 94 %

-          95 - 100 %

10 pkt.

20 pkt.

 1. wysoka kultura osobista:

-        kulturalny język,

-        stosunek do  osób dorosłych i rówieśników,mundurek szkolny,

-        strój szkolny odpowiedni  do sytuacji, schludny,             

niewyzywający wygląd, brak makijażu itp.

20 pkt na smestr

 1. stosunek do obowiązków szkolnych:

-        punktualność,

-        przygotowanie do lekcji,

-        wykorzystywanie własnych możliwości,

-        pracowitość,

-        obowiązkowość,

-        aktywność,

-        systematyczne noszenie obuwia zmiennego.

10    pkt na semestr

 1. przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności

 20 pkt na semestr

 1. pochwała na forum klasy lub szkoły

-          dyrektora szkoły,

-          wychowawcy lub nauczyciela

20 pkt. za każdą

10 pkt. za każdą

 1. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów

5 pkt. jednorazowo

 1. Uczeń uzyskuje punkty ujemne za:

1.      brak stroju szkolnego i  obuwia zmiennego

5 pkt. każdorazowo

2.      rozmowy podczas lekcji utrudniające prowadzenie zajęć edukacyjnych

5 pkt. jednorazowo

5 –20 pkt.za kolejne

3.      używanie podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

10 pkt. każdorazowo

4.      zaśmiecanie otoczenia

5 pkt. każdorazowo

5.      samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji

5 pkt. jednorazowo

10 pkt za kolejne

6.      niewypełnianie obowiązków dyżurnego

2  pkt. każdorazowo

7.      niestosowne reprezentowanie szkoły podczas pozaszkolnych konkursów, zawodów, itp. oraz podczas wyjść do teatru, kina, muzeum, wycieczek

10 -50 pkt. każdorazowo

8.      każdą opuszczoną i nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną

2 pkt.

9.      spóźnienie na każdą  lekcję

1 pkt.

10.  ucieczkę z lekcji

5pkt. za każdą

11.  sfałszowanie podpisu, oceny lub zwolnienia

20 pkt. każdorazowo

12.  udowodnione wagary

20 pkt. za każdy dzień

13.  niszczenie dokumentacji szkolnej, mienia szkolnego oraz rzeczy innych osób

20 pkt. każdorazowo

14.  niewykonanie polecenia nauczyciela, dyrektora, pracownika szkoły

2-10 pkt. każdorazowo

15.  aroganckie odzywanie się do nauczyciela, dyrektora, pracownika szkoły

20 pkt. każdorazowo

16.  ubliżanie kolegom

10 pkt. każdorazowo

17.  używanie wulgarnego słownictwa

5 pkt. każdorazowo

18.   farbowanie włosów,

        stosowanie makijażu,  malowanie

paznokci, itp.

10 pkt. każdorazowo

  5 pkt.

19.  niezwrócenie książek i podręczników do biblioteki w wyznaczonym  terminie

10 pkt. za każdą książkę

20.  niestosowne i wyzywające zachowanie się, wykraczanie poza ogólnie przyjęte normy estetyczne, emocjonalne i moralne (manifestowanie swoich uczuć, emocji, itp.)

5 pkt. każdorazowo

21.  manifestowanie strojem i zachowaniem przynależności do subkultur  młodzieżowych

15 pkt. każdorazowo

22.  wyłudzanie pieniędzy

20 pkt. każdorazowo

23.  bójki uczniowskie

10 - 20 pkt. każdorazowo

24.  bierny udział w bójkach lub podżeganie

5 -10 pkt. każdorazowo

25.  przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów lub szkodliwych substancji

20 pkt. każdorazowo

26.  palenie papierosów (również za towarzyszenie palącemu)

20 pkt. każdorazowo    

27.  picie alkoholu lub bycie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

50 pkt. każdorazowo

28.  zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków

50 pkt. każdorazowo

29.  kradzież udowodniona

50 pkt. każdorazowo

30.  zorganizowaną przemoc (również uczestnictwo bierne)

50 pkt. każdorazowo

31.  ściąganie podczas sprawdzianu

5 pkt. każdorazowo

32.  podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej

5 pkt. każdorazowo

33.  inne wykroczenia- każdorazowe złamanie zakazu

5 - 20 pkt.

 

 

SKALA OCEN

Poniżej   40 pkt.

- naganne

40-79 pkt.

- nieodpowiednie

80-119pkt.

- poprawne

120-159 pkt.

- dobre

160-200 pkt.

- bardzo dobre

Powyżej j200 pkt.

- wzorowe