Logo Szkoły Pieczątka Aktualne

STATUT


Szkoły Podstawowej Nr 36

w Sosnowcu ul. Czołgistów  12

 

uchwalony przez Radę Pedagogiczną  

 

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowią

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).
 5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz.U. poz.703).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
 9. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.1336).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.649).
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 24).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz.U. 2015 poz.452)
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)
 17. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214)
 18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
 19. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
 20. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
 21. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.
 22. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 23. Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 24. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616).
 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 - tekst jednolity).
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła nosi nazwę :Szkoły Podstawowej Nr 36. Siedzibą szkoły jest budynek nr 12 położony przy ulicy Czołgistów w Sosnowcu ( kod pocztowy 41-216).
 1. Szkole nadano imię Stanisława Staszica
 2. Organem prowadzącym niniejszą szkołę jest Gmina Sosnowiec.

 

CELE SZKOŁY

Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczo- profilaktyczny zawierający zadania związane z kreowaniem zdrowego stylu życia, wprowadzaniem uczniów w reguły i organizację życia szkolnego, zapobieganiem zachowaniom agresywnym, profilaktyką uzależnień oraz szeroko rozumianą edukacją niezbędną do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

 

 1. Kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 2. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 3. Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 5. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 6. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 7. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 8. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 9. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 10. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 12. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 13. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 14. Wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 15. Kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 16. Zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

 

SPOSOBY REALIZOWANIA CELÓW SZKOŁY

 

 1. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez wspólne przygotowywanie oprawy muzycznej i scenografii do uroczystości szkolnych o tematyce patriotycznej oraz wypływających z kalendarza imprez szkolnych;
 2. Udział w kołach zainteresowań – koła plastyczne, muzyczne, teatralne. Kształtowanie umiejętności manualnych oraz sportowych poprzez udział w  warsztatach plastyczno – technicznych, zajęciach gimnastyczno – akrobatycznych;
 3. Personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, szerszej społeczności poprzez angażowanie uczniów w akcje charytatywne – organizacja festynów rodzinnych i spotkań z okazji Dnia Rodziny, turniejów rodzinnych;
 4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach o tematyce związanej z krajami Europy i świata;
 5. Angażowanie uczniów do wykonywania banerów, plakatów, pokazów z prezentacjami multimedialnymi;
 6. Wpajanie zasad kultury życia codziennego,tolerancyjność wobec inności drugiego człowieka i umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z normami moralnymi;
 7. Dostrzeganie wartości i zagrożeń współczesnego świata;
 8. Szanowanie tradycji, poznawanie własnego regionu, jego kultury, zwyczajów i obyczajów;
 9. Rozpoznawanie wartości moralnych i ich hierarchizację na przykładzie sylwetki patrona szkoły

 

 ZADANIA SZKOŁY

 

 1. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
 2. Stwarzanie uczniom warunków do:
 • nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi;
 • wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach;
 1. Wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich innych tekstów kultury;
 2. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
 3. Indywidualizowanie wspomagania rozwoju uczniów, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
 5. Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki;
 6. Dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się uczniom ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 7. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 8. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,
 9. Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;
 10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią;
 11. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 12. Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych poprzez umożliwianie udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych;
 13. Ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny;
 14. Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 15. Udzielanie uczniom zdiagnozowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z ich potrzebami i zaleceniami;
 16. Udzielanie wsparcia rodzicom dziecka potrzebującego pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 17. Organizowanie opieki i pomocy uczniom niepełnosprawnym zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami;
 18. Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ich potrzebami;
 19. Organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego z zachowaniem szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły;

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

 

 1. Realizowanie programów edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych;
 2. Integrację wiedzy poprzez:
 • kształcenie zintegrowane w klasach 1-3,
 • bloki przedmiotowe,
 1. Prowadzenie kół zainteresowań i przedmiotowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych (np. zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych i innych);
 2. Prowadzenie lekcji religii w szkole;
 3. Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, projektach przedmiotowych;
 4. Aranżowanie wyjść do biblioteki, miejsc kultury;
 5. Poszerzanie wiedzy i doświadczeń poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajowych i zagranicznych, w tym miejsc pamięci narodowej;
 6. Prowadzenie zajęć wychowanie do życia w rodzinie;
 7. Pracę pedagoga szkolnego oraz psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego;
 8. Realizowanie programu profilaktyczno - wychowawczego dostosowanego do potrzeb rozwoju ucznia;
 9. Zapewnienie szczególnej opieki ze strony wychowawcy klasy, kolegów, szkolnej służby zdrowia oraz całej społeczności szkoły, współpracę z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, umożliwienie indywidualnego toku nauki, rewalidacji dla uczniów z orzeczeniami kwalifikacyjnymi z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, indywidualny program nauczania;
 10. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która opiera się na następujących zasadach:
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w szkole uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom;
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie,
  w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;
 • Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
  w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły;
 • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności pedagodzy i doradca zawodowy, zwani dalej „specjalistami";
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami";
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie uczniowi pomocy koordynuje wychowawca klasy, który we współpracy z nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym i specjalistami planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, proponuje formy, sposoby, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin realizacji poszczególnych form;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest udzielana z inicjatywy:
 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. higienistki szkolnej;
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 7. pracownika socjalnego;
 8. asystenta rodziny;
 9. kuratora sądowego;
 10. asystentaedukacjiromskiej;
 11. pomocynauczyciela;
 12. asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy,
 13. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
  a także w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć
  o charakterze terapeutycznym;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – na podstawie opinii poradni wydanej w tej sprawie - dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły,
  ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie
  z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji oraz procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 7. porad i konsultacji;
 8. warsztatów.
 • Dyrektor Szkoły ustala dla ucznia formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. Ustalając dla ucznia formy pomocy i wymiar godzin oraz okres jej udzielania, dyrektor bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń i wolne miejsca na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • W przypadku, gdy z wniosków sformułowanych przez nauczyciel i specjalistów wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia;
 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte
  w orzeczeniach lub opiniach;
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w szkole jest zadaniem zespołu, w którego skład wchodzą nauczyciele uczący w danej klasie i specjaliści pracujący z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej  prowadzą dokumentację dotyczącą udzielania uczniowi pomocy;

 

ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ SPECJALISTÓW WZAKRESIE

UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 

 1. Rozpoznawanie indywidualne potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. Określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
 3. Rozpoznawanie przyczyn edukacyjnych niepowodzeń lub trudności
  w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. Podejmowanie działań sprzyjających  rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną  w procesie diagnostycznym
  i postdiagnostycznym;
 6. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
  u nich:
 1. trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I - III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
 2. szczególnych uzdolnień;
 3. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej z nimi pracy.
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną - niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem i informują o tym fakcie wychowawcy klasy;
 2. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  specjaliści udzielający uczniom pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi w ustalonych formach, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia;
 4. Zadania wychowawcy klasy związane z pomocą  psychologiczno - pedagogiczną:
 1. wychowawca informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
 2. we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;
 3. proponuje formy i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin, informuje dyrektora szkoły o potrzebie objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno- pedagogiczną;
 4. współpracuje z rodzicami ucznia, z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, z poradnią psychologiczno - pedagogiczną lub w zależności od potrzeb, z innymi osobami wspierającymi ucznia;
 5. wspiera nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
 6. prowadzi dokumentację dotyczącą udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 7. w przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną
  w szkole, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

 

 ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE,

A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI.

 

Dyrektor Szkoły:

 • Jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników szkoły;
 • Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
 • Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • Współpracuje z higienistką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer pesel ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • Może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, lecz nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;
 • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;
 • Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa

.Rada pedagogiczna

 • Zatwierdza plany pracy szkoły;
 • Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • Podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 • Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia na adzie pedagogicznej;
 • Występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiskayrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,
 • Ustala regulamin swojej działalności;

Rada pedagogiczna opiniuje:

 • Organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • Projekt planu finansowego szkoły;
 • Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • Propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • Nagrody godnego patrona w Szkole Podstawowej.

Rada Rodziców:

 • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów;
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności;
 • Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniuz Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 • Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
 • W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców;

 Samorząd Uczniowski klas I – III

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Działa on zgodnie z uchwalonym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Działalność Samorządu Uczniowskiego klas I – III ma na celu:

 • Inspirowanie najmłodszych uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku;
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu, gotowość podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację);
 • Działalność kulturalno – oświatowa - wg. kalendarza, w miarę potrzeb organizowanie imprez, dyskotek okolicznościowych;
 • Propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnych;
 • Rozwijanie inicjatyw uczniowskich - organizowanie konkursów mających uatrakcyjnić życie szkolne;
 • Działalność charytatywna - udział uczniów w ogólnokrajowej akcji: Kartka dla rodaka ( dwie edycje w roku z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia );
 • Redagowanie raz w miesiącu gazetki ściennej: ,,Co w trawie piszczy…’’.

Samorząd Uczniowski klas IV - VIII

 • Samorząd Uczniowski IV - VIII może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
  5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu a także może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu;

Zasady współpracy organów szkoły

 • Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;
 • Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Plany te powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a w szczególności środowiska, którego organ szkoły jest reprezentantem. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły;
 • Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;
 • Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej szkoły;

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 

 • Wszelkie spory i sytuacje konfliktowe dotyczące pracowników szkoły rozwiązuje i wyjaśnia dyrektor szkoły w ramach swoich kompetencji, w porozumieniu z zainteresowanymi organami;
 • Konflikty dotyczące uczniów rozstrzyga wychowawca klasy i pedagog szkolny. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu sprawa jest kierowana do Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję;
 • Sytuacje sporne między organami szkoły rozstrzygane są na zasadach wzajemnego poszanowania;
 • Rolę mediatora w sporach między uczniami i nauczycielami oraz między uczniami i rodzicami spełnia Dyrektor Szkoły;
 • Sytuacje konfliktowe między uczniem i nauczycielem wyjaśnia
  i rozwiązuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy;
 • Dyrektor Szkoły, przyjmuje w każdym czasie skargi i wnioski zainteresowanych osób;
 • Przy rozwiązywaniu sporów między organami przestrzega się zasad kodeksu postępowania administracyjnego;
 • W sytuacji gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych wyników, każda ze stron ma możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę;
 •  

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 1. Szczegółową organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący do 31 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły ( w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze), ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Do realizacji celów statutowych Szkołę stanowią dwa połączone budynki posiadające:
 • 17 sal lekcyjnych, w tym: 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę  z 7446 woluminami oraz czytelnię,
 • świetlicę szkolną ,
 • stołówkę i zaplecze kuchenne,
 • niewymiarową salę gimnastyczną z zapleczem,
 • salkę gimnastyki korekcyjnej,
 • kompleks sportowy ORLIK (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gier drużynowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis), bieżnię poliuretanową z zeskokiem do skoku w dal, koło do pchnięcia kulą),
 • bibliotekę multimedialną z bogatym zasobem elektronicznych nośników edukacyjnych,
 • 2 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej,
 • plac zabaw dla dzieci najmłodszych,
 • salę przeznaczoną tymczasowo dla oddziału przedszkolnego,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • pokój nauczycielski,
 • szatnię,
 • sekretariat oraz gabinety dyrektora i zastępcy dyrektora,
 • inne niezbędne pomieszczenia administracyjne i techniczne.
 1. Podstawowym dokumentem rejestrowania bieżących, śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia jest dziennik elektroniczny LIBRUS, arkusz ocen, świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły
 2. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:
  • Każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne, imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,
  • Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego
  • Każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36

 1. Zasady rekrutacji i przyjęcia uczniów do Szkoły Podstawowej nr 36 zawarte są w poszczególnych regulaminach obowiązujących na dany rok szkolny.
 • Do klasy I Szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się. 
 • Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 5. Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna dokonują corocznego podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 6. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. zajęcia sportowe, językowe, koła zainteresowań itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 7. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły – lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor Szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej wydaną przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Dyrektor Szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
 • Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

2.Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do Szkoły Podstawowej.

 1. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, rodzice/ prawni opiekunowie ucznia chcącego spełniać obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą do wniosku dołączają:
 • opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
 • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej w danym etapie kształcenia;
 • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisamiustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych;
 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w szkole;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6.Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach Szkoły Podstawowej, a w szczególności:

 • prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego;
 • współpracuje z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego;
  1. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

 • W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 • Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor szkoły.
 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
 • Pomieszczenie biblioteki umożliwia: gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów czytelni, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w grupach  i oddziałach;
 • Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI UWZGLĘDNIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZADANIA W ZAKRESIE:

 1. Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 2. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
 3. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 4. Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 

 1. W Szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne o charakterze higieniczno – sanitarnym. Zakres czynności oraz czas pracy higienistki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz resortowych.
 2. Gabinet pielęgniarki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki, a czas jego pracy dostosowany jest do czas pracy Szkoły.

ŚWIETLICA SZKOLNA

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), Szkoła organizuje świetlicę;
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności Szkoły;
 3. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności:
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
 • zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • opiekę po zajęciach szkolnych,
 1. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 2. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy, prowadzą zajęcia w kółkach zainteresowań organizując pracę wg planu          i programu świetlicy;
 3. Regulamin świetlicy określa organizację i formy pracy świetlicy odpowiednie do potrzeb uczniów oraz możliwości bazowych Szkoły;
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25;
 5. Godzina zajęć w świetlicy trwa 60 minut;
 6. Zadania wychowawcy świetlicy:
 • dba o aktualny wystrój świetlicy,
 • współpracuje z nauczycielami – wychowawcami,
 • współpracuje z rodzicami,
 • uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy,
 • dopilnowuje kulturalnego spożywania posiłków przez dzieci w czasie obiadów,
 1. Dokumentacja świetlicy :
 2. roczny plan pracy i comiesięczny każdego nauczyciela,
 3. dzienniki zajęć,
 4. regulamin świetlicy,
 5. karty zgłoszeń dzieci,
 6. listy obecności na obiadach,
 7. ramowy rozkład dnia.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę, w której zapewnia uczniom możliwość  spożywania posiłków.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustalana jest na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztów i każdorazowo po zmianie informowani są rodzice lub prawni opiekunowie. Uwzględnia się możliwość refundacji  opłat dla uczniów potrzebujących  szczególnej opieki w zakresie  żywienia. W tym  zakresie konieczny jest kontakt pedagoga szkolnego i pracownika świetlicy  z  ośrodkami pomocy społecznej.