KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (41-216), przy ul. Czołgistów 12, reprezentowana przez Dyrektora.

 • INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

   Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym dla Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu jest Pani Anna Spas, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 • CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 • Uchwała NR 439/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu” oraz nadania jej statutu,
 • 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przetwarza dane w celach związanych z zatrudnieniem pracowników oraz osób wykonywujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

 • ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu w Sosnowcu są:

 • organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 • podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych,
 • Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

   Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
z 2011r., Nr 14, poz. 67).

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

 • SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

                                                                                  Sosnowiec, 24 maja 2018r.