REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu

 

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 1-3 i 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji, który nie ulega zmianie. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację TEAMS .
 2. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie lub stacjonarnie, zgodnie z ustalonym planem.
 3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
 4. Lekcja przed komputerem trwa do 45 minut, zaś część czasu może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 5. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.
 6. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
 7. Podczas lekcji zdalnych uczniowie zobowiązani są do kultury wypowiedzi i zachowania, używania ikony „dłoni” kiedy chcą zabrać głos, używania czatu tylko na potrzeby lekcji.
 8. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce oraz ocenianie zachowania odbywa się zgodnie z WSO.
 9. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 10. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 11. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu.
 12. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.
 13. Głównym narzędziem kontaktów z Rodzicami pozostaje dziennik elektroniczny Librus.
 14. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.