Logo Szkoły Pieczątka Aktualne

PROGRAM

WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36  W SOSNOWCU

 I. Preambuła

            „ Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia"

                                                                                                          Maria Rodziewiczówna

 1. Program wychowawczo-profilaktycznyobejmuje:
 2. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 3. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych.
 1. Podstawa prawna
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 783)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U poz. 1249)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej   (Dz. U poz. 356)
 6. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.  z późniejszymi zmianami.
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - z późniejszymi zmianami.
 8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - z późniejszymi zmianami.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowaniakształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133).

 

II. Program wychowawczo profilaktyczny

 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych.

Etapy tworzenia programu

 1. Kontekst środowiskowy - analiza, potrzeby.
 2. Model absolwenta
 3. Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie działań wychowawczo – profilaktycznych
 4. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
 5. Cel główny i cele szczegółowe programu.
 6. Treści i formy działań wychowawczo - profilaktycznych w roku szkolnym 2017/2018
 7. Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego.
 8. Plan wychowawczo - profilaktyczny wychowawcy klasy w roku szkolnym 2017/2018
 9. Opis funkcjonowania szkoły (analiza kontekstu środowiskowego)

Obszary

Metody badawcze/źródła

(analiza dokumentów, wywiady, ankiety obserwacje)

Wnioski z przeprowadzonych badań

Uwarunkowania formalno - prawne

·         Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

·         Sprawozdanie pedagoga

·         Wywiady z Policją, MOPS-em

·         Wyniki ewaluacji wewnętrznej (na podstawie ankiet dla uczniów rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych)

·         Zapisanie  wniosków ze sprawozdań

·         Uruchomienie programów, projektów

Oczekiwania rodziców

·         Spotkania z dyrektorem

·         Spotkania z pedagogami

·         Spotkania z wychowawcami i nauczycielami

·         Spotkania z pracownikami niepedagogicznymi

·         Ankiety, wywiady

·         Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ewidencję wejść i wyjść na terenie szkoły

·         Wzmocnienie dyscypliny

·         Ciekawe formy zajęć pozalekcyjnych

·         Wyjazdy dydaktyczne i rekreacyjne

Ocena potencjału i możliwości uczniów

·         Analiza egzaminów próbnych i końcowych

·         Analiza egzaminów i sprawdzianów

·         Badania wyników na wejście oraz końcoworoczne

·         Ocenianie bieżące

·         Tworzenie programów naprawczych w ramach zespołów samokształceniowych

·         Praca z uczniem zdolnym

·         Zajęcia wspierające

Analiza uwarunkowań społeczności lokalnej

·         Spotkania z Radą Dzielnicy Juliusz

·         Rozmowy z mieszkańcami

·         Rozmowy z dzielnicowym

·         Potrzeba konsolidacji środowiska poprzez podejmowanie wspólnych działań (Jasełka, mikołajki, wieczór kolęd, festyny itp)

·         Wspólne inicjatywy pracy społecznej na rzecz szkoły (remonty, doposażanie sal)

Bilans zasobów szkolnych

·         Rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami

·         Doposażenie szkoły w tablice multimedialne, rzutniki, laptopy

 

III.  Model absolwenta 

SFERY

CECHY ABSOLWENTA

CECHY MODELU ABSOLWENTA

Fizyczna

Dojrzałość fizyczna – zdrowy styl życia

·                     przestrzega zasad bezpieczeństwa,

·                     zdrowo się odżywia

·                     prowadzi zdrowy styl życia

·                     nie ulega uzależnieniom

Psychiczna -emocjonalna

Dojrzałość psychiczna – odpowiedzialność.

·                     potrafi wyznaczać sobie cele do realizacji i sposoby ich osiągania,

·         wierzy we własne możliwości i jest odporny na niepowodzenia

·         jest odpowiedzialny, potrafi podejmować samodzielne decyzje, dokonać wyboru

·         szanuje i chroni środowisko naturalne

·         szanuje pracę własną i innych

Psychiczna -intelektualna

Docenianie znaczenia kształcenia przez całe życie.

·                     zna historię i kulturę własnego kraju i regionu oraz tradycje szkoły, 

·         szanuje siebie i innych, szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

·         jest kreatywny, dąży do zdobywania wiedzy, ma motywację do działania 

·         potrafi świadomie dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.

Społeczna

Dojrzałość społeczna – konstruktywne role społeczne .

·                     zna i rozumie zasady współżycia społecznego i potrafi ich przestrzegać

·         integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole

·         aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

·         zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·         posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych

Aksjologiczna/duchowa

Dojrzałość duchowa. Spójny system wartości. Poczucie sensu życia.

·                     kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności

·         ma poczucie własnej godności, akceptuje siebie,

·         jest otwarty i tolerancyjny,

IV. Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie działań wychowawczo - profilaktycznych. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

Dokonano analizy dokumentów szkolnych - sprawozdań wychowawców klas, dotychczas przeprowadzonych badań i ewaluacji wewnętrznych.

Podsumowano zasoby szkoły z wykorzystaniem występowania czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Czynniki chroniące przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego  i zaburzeń

 

Indywidualne

Rodzinne /społeczne

Rówieśnicze/związane ze szkołą

Wydarzenia i sytuacje
życiowe

Środowiskowe i kulturowe

Osiągnięcia szkolne.

Optymizm.

Odpowiednie odżywianie.

Wspierający i opiekuńczy rodzice.

Różnica wieku między rodzeństwem wynosząca minimum 2 lata.

Wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi.

Poczucie przynależności.

Przyjazny klimat

w szkole.

Wymaganie od uczniów odpowiedzialności

i udzielania sobie wzajemnej pomocy.

Sukcesy edukacyjne, okazje do osiągnięć

i rozpoznawania własnych uzdolnień.

Zdecydowana niezgoda szkoły

na przemoc.

Relacje z innymi znaczącymi osobami (mentorem).

Dobry stan zdrowia fizycznego.

Poczucie przynależności.

Więź ze społecznością lokalną.

Przynależność do kościoła.

Poczucie tożsamości kulturowej.

Dostępność pomocy

i wsparcia ze strony odpowiednich służb społecznych.


Czynniki ryzyka potencjalnie wpływające na rozwój problemów w obszarze zdrowia psychicznego i zaburzeń.

 

Indywidualne

Rodzinne /społeczne

Rówieśnicze

/związane ze szkołą

Wydarzenia i sytuacje
życiowe

Środowiskowe

Niski poziom inteligencji.

Trudne usposobienie.

Chroniczne choroby.

Niewielkie umiejętności społeczne.

Niska samoocena.

Alienacja.

Impulsywność.

Posiadanie tylko jednego rodzica.

Brak obecności ojca w domu rodzinnym.

Bardzo liczna rodzina.

Negatywne wzorce ról społecznych w otoczeniu.

Niewystarczający nadzór lub nieodpowiednie kierowanie dzieckiem.

Długotrwałe bezrobocie rodziców.

Brak umiejętności kierowania własnym zachowaniem.

Przynależność do destrukcyjnej grupy rówieśniczej.

Niepowodzenia szkolne.

Rozwód i rozpad rodziny.

Ubóstwo, brak stabilizacji ekonomicznej.

Brak gwarancji pracy zarobkowej.

Niekorzystne warunki socjoekonomiczne.

Izolacja.


Wartości:

Na podstawie dokonanej diagnozy wybrano do pracy wychowawczo-profilaktycznej w roku szkolnym 2017/2018 następujące wartości:

 1. Patriotyzm i szacunek dla tradycji.
 2. Rozwój i uczenie się.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Wskazywanie wzorców postępowania.

V. Cel główny programu

            Wspieranie ucznia w całościowym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 • Cele szczegółowe programu

SFERY

 

SZCZEGÓŁOWE CELE ROZWOJOWE UWZGLĘDNIANE W SYLWETCE ABSOLWENTA

 

Fizyczna

Kształtowanie zdrowego stylu życia i unikanie niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami

kształtowanie nawyków higienicznych młodzieży,

zaznajomienie uczniów ze zdrowotnymi i społecznymi skutkami zażywania środków odurzających, w tym dopalaczy,

zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podkreślenie jego atrakcyjności,

kształtowanie postaw prozdrowotnych,

wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.            

Kształtowanie postaw ochrony życia i umiejętności ratowania go w sytuacjach zagrożenia.

Psychiczna -emocjonalna

Promowanie zachowań odpowiedzialnych, uczenie odpowiedzialności za własne postępowanie i podjęte wybory.

Kształtowanie umiejętności otwartego wyrażania swoich potrzeb i uczuć z zachowaniem szacunku dla siebie i innych.

Wsparcie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci.

Psychiczna -intelektualna

Ukształtowanie postawy dążącej do pogłębiania wiedzy, nabywania umiejętności, poszerzania horyzontów myślowych i zainteresowań.

 • wdrożenie do pracy samokształceniowej,
 • rozwinięcie ciekawości poznawczej,
 • utrwalenie nawyku systematycznego uczenia się.

Promowanie kreatywności,

 • kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów, wychodzenia poza schemat,
 • zachęcanie do wyrażania własnych opinii i samodzielnego myślenia,
 • przygotowanie do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

Rozwijanie kompetencji ukierunkowanych na sprawczość

 • kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie realnych celów i ich osiągania dzięki własnej aktywności,
 • kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji,
 • wzmacnianie motywacji do działania.

Uczenie doznawania satysfakcji i radości z własnego rozwoju.

 

Społeczne

Kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,   kształtowanie umiejętności budowania

i     podtrzymywania pozytywnych relacji, rozumienia uczuć innych,

wzmacnianie skłonności do bezinteresownej pomocy,

·         rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

·         kształtowanie postaw wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka,

·         kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, panowania nad własnym zachowaniem,

·         kształtowanie postaw aktywnego przeciwstawiania się zachowaniom agresywnym i przemocy, 

·         zapobieganie przestępczości wśród młodzieży,

·                     promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Rozwijanie kompetencji ukierunkowanych na samoświadomość, budowanie poczucia własnej wartości oraz poczucia autonomii.

Zapobieganie i przeciwdziałanie uchylaniu się od systematycznej realizacji obowiązku szkolnego

°         zapoznanie uczniów z wiedzą na temat odpowiedzialności nieletnich wobec prawa w przypadku niesystematycznego realizowania obowiązku szkolnego bądź uchylania się od realizowania tego obowiązku,

°         kształtowanie postawy asertywnej wobec nakłaniania przez rówieśników do wagarowania.

Kształtowanie bezpiecznej atmosfery w szkole, dbałość o budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji nauczycieli, rodziców i uczniów.

Kształtowanie postaw patriotycznych przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Umożliwienie poznania i podtrzymywania kultury i tradycji regionalnych.

Kształtowanie postawy poszanowania przyrody i umiejętności dbania o środowisko naturalne.

 

Aksjologiczna

(duchowa)

Promowanie postawy tolerancji wobec odmienności i niepełnosprawności.

Promowanie wartości, jaką jest przyjaźń.

Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

 TREŚCI I FORMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASY  I – III

ZADANIA

DZIAŁANIA I SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

ZDROWIE

·         zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

·         zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej, przeciwdziałanie otyłości;

·         przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym
i psychicznym;

·         kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

·         rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

·         kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

·         uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

·         kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

·         kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

·         przekazywanie wiedzy na temat chorób i dróg zakażenia

·         przekazywanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania czasu wolnego

·         przekazywanie wiedzy na temat substancji szkodliwych dla zdrowia (nikotyna, alkohol, narkotyki); przekazywanie informacji na temat biernego palenia

·         Konkurs plastyczny:,,Zdrowie na talerzu”

* POGADANKI

- Program profilaktyczny „ Nie pal przy mnie, proszę”

·         Założenie ogródka szkolnego.

·         Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną

i Ratownikami Medycznymi          (Szkoła z klasą)

* Współpraca z pielęgniarką szkolną:

- fluoryzacja zębów

·         Sprzątanie świata

·         Wycieczka do lasu. Spotkanie

z leśniczym. Ścieżka edukacyjna z pieczeniem kiełbasek

·         Dokarmianie zwierząt ze schroniska.

·         UDZIAŁ W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH

„Warzywa i owoce”

„Mleko w szkole”

„Zdrowe nietrudne”

·         „Mamy kota na punkcie mleka”

·         „Nie pal przy mnie, proszę”

·         Zdrowa rywalizacja oraz wspólna zabawa podczas meczu piłki nożnej rodzice- dzieci ( Festyn szkolny z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka).

* Spotkanie ze szkolnym inspektorem do spraw BHP

- pogadanka na temat kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

·         Konkurs kulinarny „ Półmisek zdrowia”.

·         Innowacja turystyczna „ Piękna Nasza Polska Cała”.

Kwiecień

Październik

Marzec

Kwiecień

Maj

Październik

Drugie półrocze

Raz w miesiącu przez cały rok szkolny

Wrzesień

Kwiecień - Maj

Kwiecień

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Styczeń- maj 2018r.

Wrzesień

Styczeń 2018

Kwiecień

Rok szkolny

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

M. Gondzik

Wychowawcy klas

Pielęgniarka szkolna

Pedagog

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

M. Gondzik

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

M. Gondzik

Pielęgniarka

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

E. Windys

Wychowawcy klas

D. Żukowska

J. Szatan oraz wychowawcy klas

Koordynator programu: D. Żukowska

G. Śmiglewicz

E. Windys

D. Żukowska

J. Szatan

D. Żukowska

RELACJE

 

•kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

•rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

•kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; kształtowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami etycznymi i społecznymi

•kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

•przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

•zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

•rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

·         promowanie postaw tolerancji wobec inności

·         eliminowanie zachowań agresywnych

·         kształtowanie umiejętności oceny sytuacji społecznych

·         kształtowanie postaw asertywnych

·         Kontrakt klasowy

·         Statut szkoły

·         Samorząd uczniowski dla klas I -III

·         Udział w akcji charytatywnej „Świąteczna paczka”

Zespół Opiekuńczo- Wychowawczy nr 3wSosnowcu, zbiórka dla  chorego rodzcica jednego z naszych uczniów oraz rodziny zastępczej jednej z naszych uczennic

·         Turniej klas II i III „ Na planecie grzeczności”.

·         Zielona szkoła- Łeba

·         Program Epsilon

·         Pogadanki,  praca indywidualna i grupowa

Wrzesień

Listopad

Zacznie swą działalność od drugiego półrocza

Grudzień

Marzec

Czerwiec

termin i realizacja wyznaczone przez Wydział Zdrowia UM

cały rok szkolnych

Wychowawcy klas

M. Gondzik

A. Rapacz

D. Żukowska

J. Szatan

M. Pergoł

G. Śmiglewicz

A. Rapacz

M. Gondzik

E. Windys

D. Żukowska

G. Śmiglewicz

E. Windys,

Wychowawcy klas III i II A

Pedagodzy szkolni i

trenerzy ze Stowarzyszenia Epsilon

koordynuje pedagog

KULTURA

•kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

•kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

•kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

•kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

•kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

•inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

•przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

•przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

•wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

•kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

•kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

•kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

·         ,,Kartka dla rodaka’’ – współpraca międzynarodowa

·         Realizacja programu autorskiego: ,,Sosnowiec moją małą ojczyzną’’

·         Dzień Babci i Dziadka

·         Dzień Rodziny

·         Wieczór kolęd i pastorałek

·         Wyjazd do Teatru Zagłębia

·         Wyjazd do kina:

  Udział w lekcji w kinie: rozmowa z aktorem oraz poznanie tworzenia dubbingu. Obejrzenie filmu: ,,Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie 5’’

·         Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

·         Współpraca z MP NR 34

·         Współpraca z SP NR 37

·         Noc w szkole

·         Konkurs talentów dla kas I - III

·         Konkurs plastyczny: ,,Górnik w pracy i od święta’’

  Spotkanie z górnikiem

·         Współpraca z Fundacją im. B. Alberta ( warsztatami terapii zajęciowej)

·         ,,Od ziarenka do bochenka’’ – wycieczka do Chaty Chlebowej w Górkach Małych

·         ,,Moja mała Ojczyzna’’ – spotkanie z zespołem folklorystycznym ,, Porębianki’’

·         Udział w międzyszkolnych i szkolnych konkursach plastycznych, recytatorskich i innych

·         Wycieczka do fabryki bombek w Krakowie – warsztaty

·         Udział w obchodach Dni Patrona Szkoły

·         Warsztaty w Majsterkowie – Castorama

·         Inscenizacja dla uczniów klas 0 –III: ,,Idzie lasem pani jesień’’ oraz konkurs plastyczny pod tym samym tytułem

·         Spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Siewierz

·         Pogadanka na temat: ,,Życie w lesie w różnych porach roku. Prace leśniczego’’

·         Światowy Dzień Pluszowego Misia – konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III oraz test wiedzy o misiach dla uczniów klas III

·          Ślubowanie klas pierwszych

·         Bal karnawałowy

·         Święto Służby Zdrowia

·         ,,U nas w Zagłębiu’’ – konkurs plastyczny i test wiedzy o regionie

·         Cykliczny konkurs ortograficzny dla uczniów klas II i III

·         Turniej sportowych w ramach programu: ,,Nie pal przy mnie, proszę’’

·         ,,Koszyczek wielkanocny’’ – konkurs plastyczno – techniczny dlaklas 0 – III

·         Wycieczka do Planetarium w Chorzowie

·         Wycieczka do manufaktury słodyczy Hokus – Pokuss

·         Zator – park rozrywki - wycieczka

Listopad

Marzec

Rok szkolny

Styczeń

Czerwiec

Styczeń

Listopad

Luty

Rok szkolny

Rok szkolny

Grudzień

Listopad

Maj

Grudzień

Wrzesień- czerwiec

Październik

Luty

Na bieżąco

Grudzień

Kwiecień

Wrzesień

Październik

Listopad

Listopad

Listopad

Październik

Styczeń

Kwiecień

Kwiecień

Raz w miesiącu

Październik-

czerwiec

Maj

Marzec

Styczeń

Grudzień

Czerwiec

Koordynator –             D. Żukowska i wychowawcy klas

E. Windys

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Koordynatorzy: G. Śmiglewicz, A. Rapacz

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

E. Windys

E. Windys

Wychowawcy klas:  I a,I b, II a, III a I III c

D. Żukowska

J. Szatan

M. Pergoł

A. Rapacz

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

M. Gondzik

G. Śmiglewicz - organizacja

D. Żukowska

J. Szatan

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

Wychowawcy klas

G. Śmiglewicz – organizacja

D. Żukowska

J. Szatan

E. Windys

Wychowawcy klas

A. Rapacz

G. Śmiglewicz

D. Żukowska

J. Szatan

M. Pergoł

E. Windys

G. Śmiglewicz

D. Żukowska

J. Szatan

A. Rapacz

M. Pergoł

G. Śmiglewicz – współpraca z p. Pakuła ,,Estrada Szkolna’’

Wychowawcy klas

E. Windys

D.Żukowska

J. Szatan

M.Pergoł                    

D.Żukowska

D. Żukowska

A. Stawiarz

G.Śmiglewicz

E. Windys

G. Śmiglewicz

E.Windys

D. Żukowska

J. Szatan

A. Rapacz

M. Pergoł

A. Rapacz

M. Pergoł

BEZPIECZEŃSTWO

•zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

•kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

•przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

•przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

•kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

·         Program autorski ,,Mali Ratownicy ‘’ - dla klas trzecich

·         Jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego- spotkanie z Policją, wycieczka na skrzyżowanie

·         ,,Szkoła z klasą’’

bezpieczeństwo związane z zagrożeniem życia w okresie grzewczym determinowane niesprawną instalacją gazową, niedrożnymi przewodami kominowymi i wentylacyjnymi – spotkanie ze strażakami, prelekcja multimedialna.( Państwowa Straż Pożarna).

·         Alarm przeciwpożarowy- ćwiczenia

·         Szkolenie dzieci i pracowników szkoły w zakresie zasad zachowania w sytuacji zagrożenia przeprowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

·         Kampania Społeczna Wojewody Śląskiego - ,,Czad i ogień obudź czujność’’

·         ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka’’ – program edukacyjny dla uczniów klas pierwszych

Rok szkolny

Wrzesień

Grudzień

Wrzesień

Wrzesień

Listopad – luty

Rok szkolny

Koordynator:

G. Śmiglewicz      

Wychowawcy klas

G. Śmiglewicz

A. Rapacz

Cała szkoła

J. Szatan

Koordynator: J. Szatan

Wychowawcy kl. I a i I b

KLASY IV – VII i II, III GIMNAZJUM

ZADANIA

DZIAŁANIA I SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

ZDROWIE

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Przekazywanie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i jego wpływu na organizm człowieka. Przeciwdziałanie otyłości i innym zaburzeniom odżywiania.

Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących higieny osobistej ucznia. Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie.

Wdrażanie do racjonalnego organizowania czasu przeznaczonego na pracę i wypoczynek. Przekazywanie informacji na temat higieny uczenia się.

Przekazywanie wiedzy na temat zdrowotnych i społecznych skutków zażywania środków psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy).

Organizacja konkursów szkolnych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków

Poruszenie tematu zdrowego trybu życia w ramach zajęć leksykalnych o zdrowiu

LACTACYD – akademia dojrzewania

Realizacja programu edukacyjnego „Trzymaj formę”

Poruszanie tematu zdrowego trybu życia w ramach zajęć wf

Pogadanki w ramach lekcji wychowawczych, przyrody, biologii.

Program edukacji prozdrowotnej „Trzymaj formę”, w ramach którego organizowane są Dni zdrowego jedzenia

Program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt LAKTACYD – akademia dojrzewania.

Zajęcia w ramach lekcji wychowawczych, przyrody, biologii, wychowania do życia w rodzinie.

Pogadanki w ramach lekcji wychowawczych, przyrody, biologii, zajęć świetlicowych.

Profilaktyka uzależnień prowadzona w ramach godzin wychowawczych, lekcji przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie.

Program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w ramach którego ma miejsce m.in. przekazanie listów rodzicom.

Programy realizowane prze Stowarzyszenie Epsilon oraz przez Pracownię Psychoedukacji i Profilaktyki PRO – VITA.

Program profilaktyki skierowanej przeciw dopalaczom „Smak życia czyli debata o dopalaczach.

X 2017

wg rozkładu naucz.

XI -XII 2017

IX 2017 - VI 2018

Zgodnie z programem zajęć wychowawczych, rozkładem nauczania przyrody, biologii.

Zgodnie z programem zajęć wychowawczych, rozkładem nauczania przyrody, biologii., wychowania do życia w rodzinie.

Zgodnie z programem zajęć wychowawczych, zajęć świetlicowych, rozkładem nauczania przyrody, biologii.

Cały rok szkolny

Zgodnie z harmonogramem prowadzących

A Kułak

nauczyciele j. obcych

R. Stroisz

R.Stroisz, A.Stawiarz, P.Pajączkowski

Nauczyciele wf

Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, biologii, koordynator programu „Trzymaj formę”

Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, biologii, wychowania do życia w rodzinie.

Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy nauczyciele przyrody, biologii.

Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie, koordynator programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, realizatorzy ze Stowarzyszenia Epsilon oraz Pracowni Psychoedukacji i Profilaktyki PRO – VITA(odpowiedzialny: pedagodzy).

Pedagog

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Realizacja programu „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” w kl.VI na lekcjach wychowawczych

IX 2017 - VI 2018

1x w miesiącu

A.Stawiarz

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Zbiórka plastikowych nakrętek

Zbiórka karmy, koców itp. dla zwierząt ze schroniska

Wyłonienie uczniów uzdolnionych ruchowo, udział w zawodach sportowych

Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo, budowanie ich motywacji do rozwijania umiejętności i podejmowania wyzwań w postaci udziału w konkursach

Wyłonienie uczniów uzdolnionych, budowanie ich motywacji do rozwijania umiejętności i podejmowania wyzwań w postaci udziału w konkursach

Cały rok

Według harmonogramu imprez sportowych

wrzesień

październik

A. Paździor

E.Windys, pedagodzy,

A.Stawiarz, P. Pajączkowski

nauczyciele j. obcych

wszyscy nauczyciele

RELACJE

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Wycieczki klasowe

Zaproszenie na Dzień Nauczyciela emerytowanych pracowników, przygotowanie upominków

Organizacja andrzejek

Przygotowanie upominków dla babć i dziadków

X 2017, V 2018

X 2017

XI 2017

I 2018

Wychowawcy

A. Paździor

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Współpraca z Fundacją Brata Alberta, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Akcją Katolicką, Hospicjum (wykonanie kartek świątecznych, stroików bożonarodzeniowych, wielkanocnych itp.)

Akcja „Znicz” - uporządkowanie opuszczonych grobów, opieka nad grobem ks. Surmińskiego

Akcja „Dzieci – dzieciom” - adwent

Dzień Wolontariusza

Zorganizowanie w kościele wigilii dla samotnych

Zorganizowanie choinki szkolnej

Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego

Akcja „Nasza świąteczna paczka”

Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Akcja „Góra grosza”

Zbieranie karteczek z herbaty Lipton – na wózek inwalidzki

Organizacja wyjazdu na warsztaty językowe „Nauka bez granic”

Cały rok

X 2017

XI – XII 2017

5 XII 2017

XII 2017

XII 2017/ I 2018

I  2018

cały rok

Raz w miesiącu

(X, I, III, V)

A. Paździor

J. Paluszkiewicz

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami (gniew, złość, nienawiść).

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Zajęcia językowe typu „speaking”, „pogawarim”

Zajęcia w ramach godzin wychowawczych. Praca indywidualna z uczniem.

Zajęcia w ramach lekcji wychowawczych .Praca indywidualna.

Programy prowadzone przez Stowarzyszenie Epsilon

Praca indywidualna z uczniem.

Dyskusje, pogadanki na lekcjach wychowawczych

samorząd szkolny, Młodzieżowa Rada Miasta

Na bieżąco -zgodnie z harmonogramem zajęć wychowawczych

Zgodnie                             z harmonogramem zajęć wychowawczych

.Zgodnie z harmonogramem prowadzących.

Cały rok szkolny.

Nauczyciele j. obcych

wychowawcy

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

Realizatorzy – Stowarzyszenie Epsilon. Odpowiedzialni: pedagodzy.

Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

A.Stawiarz, T.Ples, J.Szatan, I.Fisienia

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.

Pomoc dzieciom przygotowującym się do Komunii Św.

„Pogotowie lekcyjne” w świetlicy

Kwiecień, maj 2018

cały rok

A. Paździor

KULTURA

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Analiza i interpretacja tekstów kultury na zajęciach j. polskiego oraz godzinach wychowawczych

Organizacja Dnia Języków

Organizacja wyjazdów na warsztaty językowe

„Kino na temat”

Wyjazdy do muzeum (tradycje wielkanocne, dzielnice Sosnowca)

Wyjazdy do teatrów, kin

Koło czytelniczo-recytatorskie

Czytelnicze ABC w oddziale przedszkolnym

Zorganizowanie Gali Wolontariatu Szkolnego

Cały rok

Październik 2017

cały rok

marzec 2018

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

czerwiec 2018

Wychowawcy

nauczyciele j. polskiego

A. Kułak

J. Paluszkiewicz

E. Dymowska

K. Pilarek

wychowawcy

odpowiedzialni nauczyciele

K. Pilarek

A. Paździor

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Zajęcia pozalekcyjne, sportowe

Warsztaty techniczno –plastyczne „ozdoby świąteczne”

Koła zainteresowań

Promowanie kulturalnego kibicowania, wdrażanie zasad  fair play na boisku i poza nim .

Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie podczas hymnu państwowego

Wyjazdy do muzeów, kina, teatru itp

IX-VI 2018

XII 2107

cały rok

cały rok

A.Stawiarz, P. Pajączkowski

A.Stawiarz

odpowiedzialni nauczyciele

odpowiedzialni nauczyciele

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Akademie z okazji świąt narodowych

Konkursy historyczne

Udział w konkursie czytelniczym „Roździeń czyta...”

konkursy czytelnicze w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Udział w obchodach Dnia Patrona

Tydzień Bibliotek

Zorganizowanie Jasełek dla społeczności szkolnej

Noce kultury

Cały rok

Cały rok

listopad

październik

kwiecień 2018

maj 2018

grudzień 2017

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

E. Dymowska

K. Pilarek

K. Pilarek

I. Fisienia, nauczyciele

j. polskiego

jw

opiek. SU,

A. Paździor

odpowiedzialni nauczyciele

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Prace domowe polegające na analizie tekstu piosenki w j. obcym, obejrzeniu filmu w oryginalnej wersji językowej

Kółko historyczno-społeczne

Zajęcia pozalekcyjne „gry i zabawy rekreacyjne”

Udział w konkursach czytelniczych, ortograficznych, literackich i językowych

Udział w festynach szkolnych

Turniej sportowy angażujący rodziców i dzieci do wspólnego spędzania wolnego czasu.( w ramach festynu rodzinnego)

Przygotowanie upominków i zorganizowanie w parafii poczęstunku dla babć i dziadków

Edukacja regionalna - zajęcia

Wg rozkładu naucz.

Cały rok

cały rok

cały rok

wrzesień 2017

październik 2018

IX 2017

I 2018

II semestr

J. Paluszkiewicz

E. Dymowska

A.Stawiarz, P. Pajączkowski

nauczyciele j. polskiego

nauczyciele wychowania fizycznego

A. Paździor

E. Dymowska

K. Pilarek

I. Łanoszka

BEZPIECZEŃSTWO

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Kształtowanie adekwatnych postaw i sposobów reagowania na zjawiska agresji i przemocy.

Przekazywanie wiedzy na temat prawnych konsekwencji zachowań agresywnych i przemocowych oraz innych zachowań sprzecznych z prawem.

Kształtowanie umiejętności zwrócenia się o pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Przekazywanie informacji na temat cyberprzemocy (jak nie stać się ofiara cyberprzemocy i jak nie być jej sprawcą?)

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach
z innymi.

Przestrzeganie zasad BHP na lekcjach, przerwach oraz poza szkoła

Pogadanki w ramach godzin wychowawczych.

Zajęcia w ramach godzin wychowawczych. Spotkania z policjantem.

Praca indywidualna z uczniem

 Praca indywidualna z uczniem i rodzicami.

Pogadanki, zabawy, gry na zjęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Projekt „Internet as a source of information”

Zajęcia w ramach godzin wychowawczych i lekcji informatyki. Praca indywidualna z uczniem.

Postery, plakaty

Profilaktyka walki z rakiem, AIDS

Cały rok

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

I semestr

Cały rok szkolny. Zgodnie z rozkładem materiału z informatyki i programem zajęć wychowawczych

cały rok

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

A. Kułak

Nauczyciele informatyki, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

odpowiedzialni nauczyciele

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu. Przekazywanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych.

Lekcje wychowawcze ( pogadanki, zajęcia warsztatowe, scenki rodzajowe)

Projekt „Internet as a source of information”

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Alarm przeciwpożarowy - ćwiczenia

Zajęcia w ramach lekcji wychowawczych

Cały rok

I semestr

cały rok

wrzesień

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

A. Kułak

wszyscy nauczyciele

J. Korniluk

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Pogadanki dla  uczniów  w ramach godzin wychowawczych.

Praca indywidualna z uczniami.

Zajęcia w ramach godzin wychowawczych i lekcji informatyki.

Zgodnie z potrzebami - w trakcie całego roku szkolnego

Pedagodzy szkolni

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni,

Nauczyciele informatyki, wychowawcy klas.

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

Nauka podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pogadanki w ramach spotkań z przedstawicielem Policji

Zajęcia w ramach lekcji wychowania do życia
w rodzinie.

Zajęcia  w ramach godzin wychowawczych
i lekcji z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego.

Praca indywidualna z uczniami.

Lekcje wych. Fizycznego

Zgodnie z programem przedmiotu.

Zgodnie z programem przedmiotu.

Nauczyciele wych. Fizycznego

Nauczyciel WDŻ

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Wychowawcy klas, doradca zawodowy.

Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat prawnej odpowiedzialności nieletnich w przypadku niesystematycznego realizowania obowiązku szkolnego bądź uchylania się od tego obowiązku.

Kształtowanie umiejętności przeciwstawienia się presji rówieśniczej w przypadku nakłaniania do wagarowania.

Dostarczenie  rodzicom wiedzy na temat prawnych aspektów odpowiedzialności  rodziców i opiekunów za realizację przez dzieci obowiązku szkolnego oraz  odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny.

Zajęcia  dla  uczniów  w ramach godzin wychowawczych.

Praca  indywidualna z uczniami niespełniającymi obowiązku szkolnego.

Poradnictwo dla rodziców.

Wrzesień,  październik, luty

Zgodnie z potrzebami w trakcie całego roku szkolnego.

Zgodnie z potrzebami w trakcie całego roku szkolnego.

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

VI. Ewaluacja programu – zaplanowano na maj/czerwiec 2018