Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U z 2020r. poz. 493).
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).

Zasady ogólne

 1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole.
 2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na terenie szkoły, w szczególności w czasie przerw.
 3. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych typu: korytarz, szatnia, biblioteka, należy zakrywać nos i usta maseczką, przyłbicą. 
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów o zasadach zachowania na terenie szkoły obowiązujących w czasie epidemii, w pierwszym dniu pobytu uczniów szkole, podczas zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb, przypominania tych zasad.
 8. Wychowawca każdego oddziału zapewni, aby lista jego wychowanków, wraz z określonymi sposobami szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia, była dostępna dla każdego nauczyciela uczącego w danej klasie, z zapewnieniem ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 10. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu(może być kilka), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
 11. Zasady postępowania w sytuacji opisanej w ust. 8 określone są w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, obowiązującej w szkole.
 12. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem.
 13. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej pracy.
 1. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
 2. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę decyzję pracodawcy.
 3. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły.
 4. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
 5. Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem –  każdorazowo ustali, czy pracownik może pracować zdalnie.
 6. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 7. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 8. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść. Do rejestru nie wpisują się pracownicy szkoły i uczniowie.
 9. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 10. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i przebywać w wyznaczonych obszarach, tj.sekretariat w przypadku interesantów do dyrektora szkoły i  w pomieszczeniu wyznaczonym przez nauczyciela do spotkań wychowawca/nauczyciel z rodzicem.
 11. Wychowawca ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (załącznik nr 1)
 12. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 13. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.
 14. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach szkolnych i na terenie szkoły.
 15. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia, w miarę możliwości, kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 16. W miarę możliwości zapewnia się  różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły.
 1. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze danego oddziału odbywają się w tych samych pomieszczeniach, co pozwoli na unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. W łazienkach i obok innych miejsc do mycia rąk umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia rąk.

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć

 1. Nauczycieli klas I - III zobowiązuje się do ustalenia różnych godzin przerw śródlekcyjnych i zajęć na boisku szkolnym. Przerwy zapewnia się stosownie do potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 7. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 8. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić na otwartej przestrzeni.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
 10. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
 11. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni

Zasady korzystania z szatni

 1. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z szatni.
 2. Pracownik dyżurujący przy szatni, w razie potrzeby, przypomina uczniom o obowiązku dezynfekcji rąk oraz podejmuje działania ograniczające gromadzenie się uczniów w szatni.
 3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i instrukcję skutecznego dezynfekowania rąk.
 4. W miarę możliwości zapewnia się odrębne drogi wchodzenia i wychodzenia z szatni.

 

 Zajęcia świetlicowe

 

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 2. Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenia zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu na terenie szkolnym  z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 3. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi w świetlicy.
 4. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami między sobą.
 5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszcza się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 7. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 8. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
 10. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. Fakt zapoznania się z tymi zasadami rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 11. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 

 

 Biblioteka szkolna

 

 1. W bibliotece (oprócz nauczyciela bibliotekarza) może przebywać 6 osób jednocześnie. 
 1. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą.
 2. Ogranicza się wolny dostęp uczniów do księgozbioru.
 3. W bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną”, tj. miejsce zwrotu książek, które będą podawane kwarantannie, oraz „drogę czystą” dla książek wypożyczanych z biblioteki.
 4. Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny.
 5. W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Nauczyciel bibliotekarz ustali w regulaminie i upowszechni szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w okresie epidemii, w tym uwzględniając, że na jedną osobę przebywającą w bibliotece przypadają 2m2 (regulamin).
 7. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, nauczyciel bibliotekarz przekazuje każdemu wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły w terminie do 4 września 2020 r.
 8. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii.
 9. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania z biblioteki w okresie epidemii  i harmonogram godzin pracy biblioteki

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ustala i upowszechnia zasady ich realizacji, uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 2. Z ustalonymi zasadami nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapoznaje uczniów uczestniczących w zajęciach oraz ich rodziców.
 3. Ustalone zasady uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przekazywane są dyrektorowi szkoły.
 • 7.

Wycieczki i uroczystości szkolne

 

     Na czas trwania epidemii zawiesza się organizowanie wycieczek i uroczystości szkolnych.

 

 Zasady współpracy z rodzicami

 

 1. Zaleca się rodzicom/opiekunom ograniczenie wchodzenia do szkoły razem z dzieckiem.
 1. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi szkoły, a następnie dziecko samodzielnie udaje się do wyznaczonego boksu, gdzie czeka nauczyciel uczący ( dotyczy to uczniów klasy pierwszej). Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do pomieszczenia szatni.
 1. Pozostali uczniowie samodzielnie z szatni udają się do sal lekcyjnych, w których czekaja nauczyciele.
 2. Zaleca się, aby opiekunem odprowadzającym i odbierającym dziecko do i ze szkoły był jeden z rodziców.
 3. W razie konieczności, rodzic odprowadzający dziecko może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem następujących zasad:
 • 1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
 • 2) utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
 • 3) utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
 • 4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 1. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki świetlicowej, w miarę możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu.
 2. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą i w razie potrzeby z dyrektorem.
 3. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.
 4. W okresie epidemii pierwsze zebranie z rodzicami, w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców, odbywa się stacjonarnie. Harmonogram zebrań w poszczególnych klasach zostanie podany do wiadomości rodzicom mailowo lub telefonicznie przez wychowawcę. Forma pozostałych zebrań będzie ustalona w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
 5. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia – za pośrednictwem telefonu, maila lub z wykorzystaniem innych technik komunikacji na odległość.
 6. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, rodzice przekażą wychowawcy nr telefonu kontaktowego lub poinformują o innym sposobie komunikacji  zdalnej. Następnie wychowawca sporządzi listę uczniów z nr kontaktowymi do  rodziców/opiekunów. Kopię listy wychowawca przekaże dyrektorowi szkoły.

12.Rodzic w jak najszybszym czasie powinien odebrać dziecko ze szkoły, nie później niż do   godziny czasu.

    13.Rodzice mogą przebywać w wyznaczonych strefach.

    14.W przypadku konieczności odebrania dziecka ze szkoły z powodu podejrzenia zakażeniem koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe do dziecka.

 1. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora szkoły po tym,  gdy otrzymają dodatni wynik badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa

Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki

 

 1. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania z gabinetu pielęgniarki.
 3. Za zapewnienie opracowania zasad korzystania z gabinetu pielęgniarki odpowiedzialne są pielęgniarki.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w innych ogólnie dostępnych miejscach umieszcza się informację z  numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły jest obowiązany dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wzór karty monitoringu określa się w załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Pracownik obsługi, mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 8. W przypadku używania na terenie szkoły przez uczniów i pracowników masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się  miejsca/pojemniki do ich wyrzucania (odpady zmieszane). Zalecenia GIS w tym zakresie, wskazane są  na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.

Żywienie w szkole

 

 1. Uczniowie mogą przynosić własne butelki z wodą.
 2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
 3. Ustala się, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony osobistej.
 4. Pracownicy są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 5. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 6. W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 7. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 8. Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.
 9. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane

Organizacja zajęć dydaktycznych i dyżurów podczas przerw

 1. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zasad bhp, w szczególności dotyczących zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.).
 2. Zajęcia dydaktyczne danego oddziału prowadzone są w jednej sali, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę zajęć.
 3. Zaleca się, aby uczniowie w miarę możliwości, w czasie przerw, przebywali ze swoimi koleżankami i kolegami z danego oddziału w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela, który miał z nimi poprzednią lekcję. Dzieci będą wypuszczane do toalety, po czym powinny wrócić do sali. Na korytarzu dyżurują osoby, które skończyły tzw. okienka lub rozpoczynają pracę. W czasie sprzyjającej pogody uczniowie mogą wychodzić na dwór pod opieką tych nauczycieli, z którymi mieli poprzednią lekcję według osobnego harmonogramu wyjść.
 4. W miarę możliwości, organizując dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, do pełnienia dyżurów nie angażuje się nauczycieli powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 5. Stosownie do potrzeb, w trakcie roku szkolnego, zwiększana będzie liczba nauczycieli dyżurujących w czasie przerw.    

 

Postanowienia końcowe

Z niniejszą procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takich jak:

1) duszność;

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C);

3) objawy przeziębieniowe;

4) gorączka;

5) kaszel;

6) duszności i kłopoty z oddychaniem;

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie

pracownik nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 w celu poinformowania, że może być zakażony koronawirusem.

 1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1 i potwierdzeniu zakażenia koronawirusem, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, telefonicznie lub w innej przyjętej w szkole formie zgłaszania nieobecności w pracy.
 2. Pracownik informuje dyrektora również o zastosowanych wobec niego zaleceniach stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Dyrektor niezwłocznie informuje powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną o fakcie zakażenia pracownika koronawirusem i ściśle stosuje się instrukcji oraz poleceń wydanych przez pracownika stacji.
 4. O potwierdzonym zakażeniu pracownika, dyrektor informuje organ prowadzący i kuratorium oświaty.
 • 2.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 2. Dyrektor po otrzymaniu informacji, o której mowa  ust. 1, niezwłocznie powiadamia:
 • 1) właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną – nr tel. 500 060 599
 • 2) miejscową policję lub dzwoni na nr 112;
 • 3) Wydział Edukacji– nr tel. 32 296 06 42
 • 4)   Naczelnik WED p. Katarzyna Wanic  32 296 06 43
 •  5)   Kuratorium Oświaty – nr  32 265 51 30
 1. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych przez właściwe organy instrukcji i poleceń.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zadania te wykonuje wskazany przez dyrektora pracownik, zabezpieczony w odpowiednie środki ochrony osobistej.
 • 3.
 1. Niezwłocznie ustalana jest lista osób (pracowników i uczniów) przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu szkolnego, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie – dyrektor wyznacza osobę do sporządzenia listy lub osobiście sporządza taką listę.
 2. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 • 4.
 1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy/nauczyciel niezwłocznie telefonicznie informuje jednego z rodziców ucznia o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły i zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pozostałych uczniów na odległość, co najmniej 2 metrów lub odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 3. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodzica. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie, z którymi miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.) dezynfekuje się.
 5. Zadania określone w ust. 4 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
 1. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
 2. O możliwym zakażeniu ucznia koronawirusem dyrektor niezwłocznie informuje organy, o których mowa w § 2 ust. 2.
 3. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 6, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi od pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 4. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 5. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 6. Rodzice dziecka/ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ich dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 5.

Informacje z numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych.

 • 6.

Osoby, które miały kontakt z zakażonym powinny zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały z taką osobą kontakt.

 • 7.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora, a dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 • 8.
  1. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
  2. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
 • 9.

Do zgłoszenia dyrektorowi podejrzenia zakażenia koronawirusem zobowiązany jest każdy pracownik szkoły.

 • 10.

Każdy, kto miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem nie opuszcza pomieszczenia/szkoły do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń ze stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu tych zaleceń dyrektor niezwłocznie informuje pracowników, i w razie wskazań stacji, rodziców uczniów.

 • 11.
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie szkoły wszyscy pracownicy mają obowiązek stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 2. Zobowiązuje się pracowników do bieżącego śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/.
 • 12.

Z procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły i  rodzice/opiekunowie uczniów, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowią załączniki do niniejszej procedury (załącznik nr 2 oraz nr 4).                                                                                                    

Załącznik 1

………………….……………

(miejscowość, data)

…………………………………….………………………………….…

…………………………………….………………………………….…

…………………………………….………………………………….…

(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na dokonanie pomiaru temperatury  mojego dziecka……………………………………………………….. przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że pomiar dokonywany będzie przez pracownika szkoły termometrem bezdotykowym, a wyniki pomiarów nie będą nigdzie rejestrowane/zapisywane. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych do nieposyłania dziecka do szkoły na zajęcia w formie konsultacji.    

                                                                                             ……………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

   Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA …………………………………………………………..

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów.
 4. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka do godziny czasu. Dziecko w tym czasie będzie przybywało w izolatce.
 5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.
 6. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję szkoły, w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19.

………………..……………………….......……………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik 3

Karta monitorowania codziennych prac porządkowych

POMIESZCZENIE - .............................................................

DATA

Czystość pomieszczenia- sprzątanie

Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki,

powierzchnie płaskie, w tym blaty, włączniki itp.)

Dezynfekcja użytego na zajęciach sprzętu

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Załącznik 4

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z proceduramifunkcjonowania szkoły w czasie epidemii i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

                                                                                   ………………………

            Podpis pracownik