Od 18 stycznia 2021r. zajęcia dla klas I – III będą się odbywały na terenie szkoły.

Organizacja pracy szkoły, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS przedstawia się następująco:

 • W klasach I, II, III  zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, tj. w trybie stacjonarnym.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do
  i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularne napełniane.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Ograniczone - do niezbędnego minimum - zostaje przebywanie w szkole osób
  z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • W dalszym ciągu obowiązują wcześniej ustalone zasady szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia - kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte aby uniemożliwić do nich dostęp.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory
  i podręczniki mogą zostawiać w szkole.
 • Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie jak najczęściej będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • W najbliższym czasie nie będzie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Ustalone zostają zasady bezpiecznego korzystania z szatni aby kontakt dzieci
  z różnych klas był jak najmniejszy.
 • Zajęcia świetlicowe będą się odbywały w pomieszczeniu świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Zamiast środków do dezynfekcji rąk uczniowie będą regularne myli ręce wodą z mydłem. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
  w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą mieli ograniczone do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Ustalone zostają zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny one odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
 • Ustalone zostają zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Biblioteka szkolna będzie czynna : wtorek od godz. 8.00 do 13.00, czwartek od 8.00 do 13.00 oraz w piątek od 8.40 do 11.40.
 • W porozumieniu z higienistką szkolną ustalone zostają zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia
  i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Ustalony zostaje indywidualny plan lekcji dla klas I - III uwzględniający:

- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły

- korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 minut)

- korzystanie ze stołówki szkolnej

- zajęć w sali gimnastycznej i na boisku

- jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej sali

- do sali są przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach

 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania
  w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się
  z pozostałymi uczniami.
 • W klasach IV, V, VI, VII, VIII zajęcia odbywają w formie zdalnej (kształcenie na odległość). 
 • Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zgodnie
  z planem w formie nauczania, którą realizuje klasa.
 • Świetlica szkolna pracuje bez zmian.
 • Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 • Praca specjalistów - pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli rewalidacji pozostaje bez zmian – zgodnie z formą nauczania jaką realizuje klasa.
 • Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  
 • Lekcja online trwa 45 minut.
 • Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły (jeżeli sytuacja na to pozwala).
 • Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.
 • Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku, gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci.
 • Nauczyciele mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły i PZO. Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny są zobowiązani informować uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach.
 • Zachowanie uczniów w czasie lekcji on-line podlega ocenie.

         

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym znajduje się wykaz z numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala
  i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły muszą dezynfekowały dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 3. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są regularnie myć ręce wodą
  z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Codzienne prace porządkowe będą monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Na bieżąco pracownicy szkoły dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Dla uczniowie i pracowników używających masek lub rękawic jednorazowych, zapewnione zostaje miejsce/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 9. Sale lekcyjne będą wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
  w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

Gastronomia

 1. W szkole organizowane jest żywienia (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach
  i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C.
 5. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną, nauczyciele dyżurujący.
 6. Szczególna uwaga będzie zwracana na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy zostaną poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. Zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Pracownicy szkoły powinni zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę
  o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia muszą zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 9. Po ustaleniu miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem przeprowadzone zostanie dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.