Logo Szkoły  Pieczątka Aktualne                                                                                      

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 

im. Stanisława Staszica
w Sosnowcu

 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Seneka Młodszy

WSTĘP

       Współczesna   szkoła  jest   miejscem   przekazywania   wiedzy   oraz działań profilaktycznych i wychowawczych. Pełni również funkcję animatora kultury w środowisku lokalnym. Jest także pełnoprawnym zakładem pracy oraz istotnym elementem rynku usług edukacyjnych.

Chcemy, by nasza szkoła była efektywna w nauczaniu i wychowaniu, a nasi uczniowie bezpieczni i przygotowani do wyzwań dzisiejszej rzeczywistości. Stawiamy na otwartość, kreatywność, zaangażowaną obecność w środowisku lokalnym. Nadrzędnym zadaniem dyrekcji i nauczycieli szkoły jest tworzenie pozytywnych, opartych o wzajemny szacunek relacji nauczyciel-uczeń. Dbając o warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju pracujemy nad osiągnięciem najlepszych wyników procesu nauczania.

Misja Szkoły: Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów

      Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

Wizja szkoły

       Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo-profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej   wartości i   odpowiedzialności za   własne   zachowanie.    Wykorzystujemy    najnowsze   zdobycze   techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.    Nasi uczniowie   będą   świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

PRIORYTETY

W szkole:

 • jest bezpiecznie,
 • panuje życzliwa atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu,
 • uczniowie zachowują się właściwie, respektując zasady kultury,
 • nauczyciele wspierają i motywują uczniów w procesie uczenia się,
 • nauczyciele rozwijają w uczniach wiarę w ich własne siły,
 • dyrekcja i nauczyciele na bieżąco wzbogacają i modyfikują ofertę edukacyjną,
 • nauczyciele tworzą i realizują programy autorskie, innowacje i eksperymenty edukacyjne,
 • uczniowie maja szansę określić swoje mocne strony, szczególne umiejętności i talenty, wydobyć je i rozwijać,
 • są prowadzone zajęcia wspierające, zwiększające szanse edukacyjne uczniów,
 • uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii, środków multimedialnych, bogato wyposażonej biblioteki i zaplecza sportowego,
 • rodzice uczestniczą w podejmowanych działaniach,
 • współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

 

CELE

 • Nadrzędnym celem jest dążenie do uzyskiwania przez uczniów jak najwyższych wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych dzięki lekcjom i zajęciom pozalekcyjnym (koła zainteresowań , konkursy, zajęcia wyrównawcze ), a także poprzez systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.
 • Indywidualizacja procesu nauczania.
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Kreowanie postaw społecznych, moralnych, proekologicznych, patriotycznych, obywatelskich i prozdrowotnych poprzez udział szkoły w akcjach społecznych, propagatorskich, charytatywnych i ekologicznych, uroczystościach organizowanych na terenie miasta.
 • Wykorzystywanie innowacyjnych programów i metod nauczania.

MODEL ABSOLWENTA

Naszym celem jest stworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata. Chcemy wykształcić i wychować ucznia, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia,
 • posiada zdolność porozumiewania się w języku obcym,
 • wie, jak zdobyć informacje, jest kreatywny,
 • cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 • dba o swoje zdrowie,
 • jest świadom zagrożeń cywilizacyjnych,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,
 • jest społecznie aktywny, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 • szanuje prawa człowieka,
 • respektuje tradycję i kulturę własnego narodu,
 • potrafi działać w zespole,
 • zna zasady korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość zarówno korzyści, jak i zagrożeń z nich płynących.

 

INFORMACJA O SZKOLE

 

Bazę lokalową szkoły stanowią dwa połączone budynki posiadające:

 • 17 sal lekcyjnych, w tym: 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę  z 7446 woluminami oraz czytelnię,
 • świetlicę szkolną ,
 • stołówkę i zaplecze kuchenne,
 •  niewymiarową salę gimnastyczną z zapleczem,
 • salkę gimnastyki korekcyjnej,
 • kompleks sportowy ORLIK (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gier drużynowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis), bieżnię poliuretanową z zeskokiem do skoku w dal, koło do pchnięcia kulą),
 • bibliotekę multimedialną z bogatym zasobem elektronicznych nośników edukacyjnych,
 • 2 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej,
 • plac zabaw dla dzieci najmłodszych,
 • salę przeznaczoną tymczasowo dla oddziału przedszkolnego,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • pokój nauczycielski,
 • szatnię,
 • sekretariat oraz gabinety dyrektora i zastępcy dyrektora,
 • inne niezbędne pomieszczenia administracyjne i techniczne.

W chwili obecnej w szkole funkcjonuje 15 oddziałów.

Kadrę pracowniczą szkoły stanowią nauczyciele, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. W placówce zatrudnionych jest obecnie 32 nauczycieli.

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 1. Wzrost efektów kształcenia.
 2. Doskonalenie systemu opiekuńczo-wychowawczego placówki.
 3. Rozwój zawodowy nauczycieli.
 4. Poszerzenie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi działalność i promocję szkoły.
 5. Wzbogacenie bazy szkoły wspierające osiąganie wysokiej jakości pracy.
 6. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.
 7. Efektywne zarządzanie i organizacja.

 

Ad.1. Wzrost efektów kształcenia

 Zadania:

 • opracowanie harmonogramu szkoleń nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania, stosowania na lekcjach technologii informacyjnej i informatycznej,
 • sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny,
 • systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty),
 • wzrost ilości autorskich programów nauczania,
 • monitorowanie WSO w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych,
 • opracowanie programów pracy z uczniem zdolnym w celu zwiększenia ilości uczniów startujących w konkursach przedmiotowych , innych konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich,
 • udoskonalenie systemu diagnozy niepowodzeń szkolnych uczniów i form wsparcia uczniów wymagających interwencji specjalistów,
 • analiza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podnoszenie wyników sprawdzianów zewnętrznych,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania,(planowanie pracy z uczniem zdolnym i mającym specyficzne wymagania edukacyjne),
 • stosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową,
 • motywowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych,
 • pozyskanie środków finansowych na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Ad. 2 Doskonalenie systemu opiekuńczo-wychowawczego placówki

Zadania:

 • diagnozowanie zachowań uczniów i podejmowanie działania wychowawczych, by móc eliminować zagrożenia oraz wzmacniać właściwe zachowania,
 • wprowadzenie w szkole wolontariatu na rzecz osób starszych oraz tzw. „małego wolontariatu” (wewnątrzszkolnego), motywacja uczniów do pracy charytatywnej,
 • systematyczne udoskonalanie w szkole procedur reagowania na sytuacje niepożądane pojawiające się w szkole,
 • wzmacnianie samorządności w szkole,
 • upowszechnienie w szkole tzw. lekcji eksperckich dla uczniów klas III (prowadzenie wybranych lekcji przez nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego) w celu lepszego adaptowania dzieci do zmiany formy edukacji i systemu oceniania,
 • stworzenie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych we współpracy z samorządem szkolnym i na podstawie opinii środowiska lokalnego,
 • opracowanie i realizowanie projektów wychowawczych,
 • stałe poszerzanie oferty kulturalnej szkoły oraz promowanie uczestnictwa w kulturze (wyjazdy do teatru, kina, muzeum),
 • wspólna z Radą Rodziców organizacja imprez integracyjnych - festynów rodzinnych,
 • realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych,
 • promocja aktywności sportowej i zdrowego trybu życia,
 • przestrzeganie Praw Dziecka,
 • podejmowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • udzielanie wszystkim potrzebującym uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz socjalnej,
 • uatrakcyjnienie pracy świetlicy szkolnej,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich (udział uczniów i pracowników szkoły w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych),
 • kontynuacja współpracy z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze (Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, Kuratorzy Sądowi).
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • dalszy udział w programach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.

Ad. 3. Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadania:

 • kreatywność, wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania,
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności,
 • organizowanie szkoleń zgodnie z potrzebami szkoły,
 • zwiększenie efektywności działania grup nauczycieli w pracy zespołowej (zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy).

Ad. 4. Poszerzenie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi działalność i promocję szkoły.

Zadania:

 • wdrożenie w szkole dziennika elektronicznego,
 • uwzględnianie propozycji, uwag i wniosków rodziców,
 • wspieranie rodziców dzieci, które mają trudności dydaktyczno-wychowawcze, umożliwiając im diagnozę problemów ich dziecka, uzyskanie wsparcia oraz kompetentnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • włączanie rodziców do działań na rzecz szkoły, organizację uroczystości, wypoczynku i turystyki ich dzieci.
 • organizacja uroczystości szkolnych, festynów rodzinnych,organizacja dla rodziców podczas festynów darmowej pomocy prawnej,
 • aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną szkoły,
 • pogadanki, prelekcje, pedagogizacja rodziców,
 • rozmowy indywidualne,
 • współpraca z instytucjami, które działają w naszym środowisku lokalnym, m.in.: Urzędem Miasta – jako organem prowadzącym, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Przedszkolem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską, Parafią Rzymsko-Katolicką, innymi instytucjami i firmami działającymi na terenie miasta.
 • promocja działalności szkoły w mediach, promowanie pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowanie działalności szkoły,
 • zainicjowanie w szkole wydawania własnej gazetki, organizacja konkursu szkolnego na jej nazwę,
 • uaktualnianie strony internetowej szkoły,
 • zwiększenie oferty konkursów tematycznych, sportowych i artystycznych organizowanych przez szkołę,
 • kontynuowanie udziału szkoły w projektach unijnych,
 • dążenie do uzyskania przez szkołę certyfikatów.

 

Ad. 5 Wzbogacenie bazy szkoły wspierające osiąganie wysokiej jakości pracy

Zadania:

 • utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (bieżące remonty),
 • doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedialne,
 • systematyczne doposażenie sal lekcyjnych w potrzebne elementy,
 • zakup pomocy potrzebnych do realizacji podstawy programowej,
 • doposażenie w sprzęt do zajęć rekreacyjno-sportowych,
 • poprawa estetyki korytarzy.

Ad. 6. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów

Zadania:

 • praca zgodnie z zasadami BHP
 • szkolenia BHP
 • systematyczne monitorowanie i usuwanie zagrożeń wynikających
 • eksploatacji budynku szkoły,
 • rzetelnie i punktualne pełnienie dyżurów nauczycieli (zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów).

Ad. 7 Zarządzanie i organizacja

 • zatrudnienie psychologa w szkole,
 • doposażenie placówki w nowy sprzęt komputerowy i programy multimedialne,
 • motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji zadań określonych zgodnie z dokumentami wewnątrzszkolnymi,
 • usprawnienie systemu przepływu informacji.