Uczeń ma prawo do :

                         a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, uwzględniając przy tym warunki i możliwości szkoły

 1. informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach, systemie kar i nagród, zasadach oceniania i trybach odwoławczych.
 2. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia i przekonań światopoglądowych
  i religijnych,do ich prezentacji na terenie szkoły w ustalonej z wychowawcą formie, jeżeli nienaruszają one zasad humanizmu.
 4. wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
 5. rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań , konkursach, olimpiadach
 6. korzystania, zgodnie z odrębnym regulaminem z form pomocy materialnej , jakimi dysponuje szkoła
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce takich jak : kartkówek, sprawdzianów itp.
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce w ramach zorganizowanych zespołów dydaktyczno – wyrównawczych , indywidualnej pomocy nauczycieli
  i pomocy koleżeńskiej
 9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w celu rozwiązywania osobistych i szkolnych problemów.
 10. Do dochodzenia swoich praw w następującym trybie:
 11. 2.Uczeń ma uprawnienia:
 12. Otrzymania jasno sprecyzowanych wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z każdego przedmiotu oraz o przewidywanych formach oceniania i ich przybliżonych terminach.
 13. Wyższego poziomu nauczania zgodnie z jego potrzebami
 14. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej (uzasadnionej) oceny.
 15. Do wypowiadania opinii o programach i metodach nauczania
 16. Zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom, przedstawicielom Rady Rodziców uwag, wniosków, postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniowskich oraz otrzymania informacji o sposobie ich załatwiania.
 17. Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 18. Wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych (w przypadku szczególnych osiągnięć ma prawo do eksponowania ich na terenie szkoły).
 19. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki po wcześniejszych ustaleniach z nauczycielami.
 20. 2.Przywileje ucznia:
  1. Zgłaszania nieprzygotowania do zajęć, ilość i tryb zgłoszeń ustalana jest znauczycielem przedmiotu. Nieprzygotowania nie można zgłosić w przypadkuzapowiedzianej kartkówki lub sprawdzianu. Zgłoszenie nieprzygotowania powywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
  2. Zgłoszenia nieprzygotowania bez wpisu do dziennika, w przypadkuuzasadnionej nieobecności, trwającej co najmniej tydzień.
  3. Do pisania nie więcej niż jednego w ciągu dnia i nie więcej niż trzech w ciągutygodnia sprawdzianów wiedzy i umiejętności.
  4. Uczeń ma obowiązek :
   1. Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje
   2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły

- rozmowa z wychowawcą

- rozmowa z pedagogiem lub psychologiem szkolnym

- zgłoszenie problemu przedstawicielom Samorządu  

Uczniowskiego

- przedstawienie problemu Dyrektorowi Szkoły

-         nie wagarować,

-         nie unikać wybranych lekcji,

-         punktualnie przybywać na zajęcia,

-         usprawiedliwiać nieobecności (usprawiedliwienia nieobecności należy przedkładać wychowawcy klasy w ciągu tygodnia po okresie nieobecności).

-         uczestniczyć w dodatkowych wybranych przez siebie zajęciach edukacyjnych

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21 a Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zmianami), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę
  z zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. przestrzegać zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Podczas zajęć edukacyjnych być zdyscyplinowanym, wykonywać polecenia nauczyciela, okazywać szacunek kolegom
  i nauczycielowi.
 3. Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą,

     byćwspółodpowiedzialnymza wyniki jej pracy i wszystkie

                   sprawy społeczności uczniowskiej:

-         uczestniczyć w imprezach szkolnych, akademiach, apelach, wycieczkach,

-         brać udział w ważnych uroczystościach państwowych
i szkolnych w strojugalowym,

-         terminowo i rzetelnie wykonywać prace społeczne
i powierzone zadania.

 1. Szanować i chronić majątek szkoły, przeciwdziałać przejawom nieodpowiedzialności, nietolerancji, przemocy i niekoleżeństwa oraz lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
 2. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, zwracać uwagę na bezpieczeństwo własne
  i kolegów, informować pracowników szkoły o wszelkich zagrożeniach.
 3. być odpowiedzialnym za własne życie , zdrowie, higienę oraz rozwój
 4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
 5. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 6. W dniach szczególnie uroczystych obowiązuje strój galowy – uczeń powinien przyjść w białej koszuli a uczennica w białej bluzce. Jako dopełnienie stroju obowiązują ciemne spodnie lub spódniczki.
 7. Nie wchodzić w kolizje z prawem, w szczególności nie kraść, nie rozprowadzać i nie używać środków odurzających
 8. Nie palić papierosów, nie spożywać alkoholu na terenie szkoły
  i w jej najbliższym otoczeniu
 9. Podczas zajęć edukacyjnych nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 10. Przestrzegać obowiązujących norm prawnych
 11. Nie wnoszenie na teren szkoły środków zagrażających życiu
  i zdrowiu. W przypadku wniesienia przez ucznia na teren szkoły substancji niewiadomego pochodzenia lub przedmiotu zagrażającego życiu i bezpieczeństwu ucznia i innych osób, nastąpi ich zabezpieczenie, spisanie protokołu,
  a w szczególnych przypadkach powiadomienie policji.
 12. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru
  iuczesania ( nie farbowane włosy )
 13. Za każdy dzień nieobecności dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców w ciągu 7 dni po powrocie do szkoły. Po tym terminie nieobecności uznawane będą za nieusprawiedliwione.
 14. 1. Uczniów nagradza się za :
  1. rzetelną naukę i pracę społeczną
  2. wzorową postawę
  3. wybitne osiągnięcia
  4. koleżeństwo
  5. wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym
  6. nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.
  7. Rodzaje nagród i sposoby ich przyznawania:
   1. pochwała wobec klasy przez dyrektora szkoły
   2. pochwała na apelu szkolnym
   3. dyplom dla wyróżniających się uczniów i klas
   4. nagroda pieniężna lub rzeczowa
   5. list pochwalny do rodziców
   6. nadanie honorowego tytułu „Godny Patrona Szkoły”   ( w Szkole Podstawowej)
   7. nadanie honorowego tytułu „ Primus Inter Pares”
    w Gimnazjum
   8. Stypendium, przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami.
   9. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców .
   10. Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez Dyrektora Zespołu, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców.
   11. Karze się ucznia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu:
    1. upomnieniem ustnym i pisemnym wychowawcy
    2. upomnieniem lub naganą ustną i pisemną dyrektora
    3. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach sportowych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz .
    4. czasowe zawieszenie przywilejów ucznia
    5. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole
    6. Na winnych zniszczenia mienia szkolnego spoczywa obowiązek naprawienia szkody lub poniesienia kosztów naprawy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
    7. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.

Nagrody i kary

         Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.