GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 PONIEDZIAŁEK

 845 - 1245

 WTOREK

 845 - 1350

 ŚRODA

 800 - 1245

 CZWARTEK

 800 - 1245

dzień bez wypożyczeń i zwrotów

 PIĄTEK

 845 - 1245

 

22117941 1966716813545014 1457863577 o

 

                             

 

                           Biblioteką Szkolną opiekuje się

                                     mgr Izabela Fisienia

 

 

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA  DOSKONALĄCE  CZYTANIE:

 

PONIEDZIAŁEK :  2. lekcja - kl. III c 

WTOREK: 6. lekcja – kl. II a 

ŚRODA  :  1. lekcja – kl. III a 

CZWARTEK  :  3. lekcja – kl. III b

 

Regulamin korzystania przez uczniów

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 
Postanowienia ogólne:
1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych:
1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać                  elektroniczną,
c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
4. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 14 września (w miarę dostępności podręczników).
6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 20 czerwca.
7. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
9. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:
1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
2.  Uczeń/rodzic ma obowiązek obłożyć w dowolną okładkę każdy podręcznik.
3. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste  
    obłożenie  książki.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
5. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
6. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.). 
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
lub materiału edukacyjnego:
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła ma prawo żądać od rodziców ucznia zwrotu 100% kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika (w tym brak okładki) poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
5.  W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę sądową.
Postanowienia końcowe
1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.