Formy pomocy materialnej na cele edukacyjne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych na rok szk. 2017/2018

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym 

  • Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (osoby wspólnie gospodarujące), która nie może zostać przekroczona - wynosi 514 zł
  • Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc,
    w którym wniosek jest składany.
  • Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek z pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony najpóźniej do 15 września 2017 r. Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul 3-go Maja 33 w pokoju nr 212.

Gdzie pobrać druk wniosku?

Formularze wniosków o stypendium szkolne będą wydawane w sierpniu 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul 3-go Maja 33, pokój nr 212. Tam również uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych rodzica/opiekuna prawnego.

Stypendyści uczący się w Sosnowcu dostarczają rachunki i faktury do szkoły wraz z decyzją przyznająca stypendium i numerem rachunku bankowego. Wypłata stypendium następuję na wskazany rachunek bankowy rodzica.

Uwaga: W trakcie wakacji można dla dziecka kupić
w ramach stypendium tylko przybory szkolne, piórnik i plecak, biurko oraz krzesło do biurka. Faktury za inne artykuły zakupione w trakcie wakacji nie będą rozliczane.

Zasiłek szkolny to pomoc przyznawana jednorazowo, w trakcie całego roku, w przypadku zaistnienia sytuacji losowej np. wypadku,
w rodzinie ucznia, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dwóch miesięcy po zdarzeniu losowym.

Przyczyna ubiegania się o zasiłek szkolny:

 śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców

 utrata lub zniszczenie mieszkania/domu ucznia

 ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia

 inne zdarzenie losowe mające wpływ na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia

Gdzie pobrać druk wniosku o zasiłek szkolny?

Formularze wniosków o zasiłek szkolny można otrzymać w trakcie całego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul 3-go Maja 33, pokój nr 212.

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów na rok 2017/2018 udzielają pedagodzy szkolni (pokój nr 9 na I piętrze w budynku gimnazjum).