unnamed

         Klasy młodsze, mimo nauczania w trybie zdalnym, świętowały Światowy Dzień Misia z misiami prawdziwymi i wirtualnymi. Pozdrawiamy wszystkie misie!!! Zapraszamy do galerii zdjęć. :)

127835796 2002407226564346 3271786961792558035 n 127695291 2002407273231008 259774917929693666 n
127583915 2002392576565811 852625207403608342 n 127814265 2002392103232525 6745598034954785791 n

 

"Iqos i e-papieros, co o nich wiesz?"

        Uczennica naszej szkoły Marysia Zając z klasy 7b, w konkursie na plakat "Iqos i e-papieros, co o nich wiesz?" otrzymała nagrodę specjalną! Sukces ogromny, gdyż spośród 86 nadesłanych prac nagrodzono 7!!! Radość z otwarcia ślicznie zapakowanej, wartościowej nagrody pozostawiamy Laureatce! Ogromne gratulacje Marysiu!!!

127449867 2001090166696052 1046480208746847871 n 127535067 2001090213362714 6007085839860848622 n

 

Konsultacje dla klas ósmych

Konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisy odbywają się w dniach: 

matematyka - piatek 8.00 - 8.45

język angielski - poniedziałek 15.15 - 16.00

język rosyjski - środa 14.15 - 15.00

język polski - 15.00 - 15.45

 

Ważna informacja dla ósmoklasistów

                   Bardzo prosimy ósmoklasistów oraz ich rodziców o zapoznnie się ze zmanami w tegorocznym egzaminie ósmoklasistów.

Zmiany w egzaminie ósmoklasistów

WAŻNA INFORMACJA

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

 • Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczychw szkole podstawowej:

 • Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

  Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkółi placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

  1. organizacji zajęć w szkole,

  2. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

  3. gastronomii,

  4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

  Organizacja pracy szkoły podstawowej powinna uwzględniać także Zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

  Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieciw szkole: jedna grupa=jedna sala.

  Do regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

  Do regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

  Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

  Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczoneji stałej sali.

  Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

  Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

  Należy wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

  Dyrektor szkoły aktualizuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w zakresie działalności opiekuńczej w czasie epidemii, uwzględniając specyfikę placówki, zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.

  Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

  - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczychw świetlicy i innych salach,

  - w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek osłony ust i nosa.

  Należy ograniczyć organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

  Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktui nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.

  W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.